Keresés:
Általános információk....
Kapcsolat
Gyakran ismétlődő kérdések
Alapítvány
Házirend
Pedagógiai program
Minőség irányítási program
Szervezeti működési szabályzat
Jogi nyilatkozat

       Minőségirányítási program

Szerkesztés alatt...
Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Budapest XVI.

Hősök tere 1.

OM 035092


INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM2011.
A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

PROGRAMJÁNAK

ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSAA Kölcsey Ferenc Általános Iskola minőségirányítási programját az iskolai diákönkormányzat véleményezte, és elfogadásra javasolta.


……………………………………

iskolai diákönkormányzat vezetője


Ÿ ŸŸ ŸŸ


A Kölcsey Ferenc Általános Iskola minőségirányítási programját a Szülők Fóruma véleményezte, és elfogadásra javasolta.


……………………………………

Szülők Fórumának vezetője


Ÿ ŸŸ ŸŸ


A Kölcsey Ferenc Általános Iskola minőségirányítási programját az iskola alkalmazotti közössége 2011. év 08. hó29. napján tartott ülésén elfogadta.


Kelt: Budapest, 2011. 08.29.

……………………………………

igazgató


A Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2007-ben módosított és elfogadott Iskolai Minőségirányítási Programjának teljesítményértékelésre vonatkozó fejezetének, és ennek megfelelően az erre vonatkozó mellékletek módosítása.Vezetői feladatokat ellátók és alkalmazottak teljesítményértékelési és minősítési szabályzataTantestületi elfogadás: 2011. augusztus 29.

Fenntartói jóváhagyás: 224/2011.(XI.14.) OIGYB határozat

Hatálybalépés időpontja: 2011-2012. tanév

Felülvizsgálat:két évente, ill. szükség szerint.Tartalomjegyzék

Elfogadási és jóváhagyási nyilatkozatok 2

Előzmények 5

A Kt.40.§-nak 11. bekezdésének módosítása 6

Szabályozási háttér bővülése, módosítása 6

A fenntartóelvárásai, ÖMIP-pel való kapcsolat 7

Minőségpolitika 7

Minőségpolitikai nyilatkozat 8

Intézmény saját minőségcéljai 9

Partnerkapcsolatok irányítása 9

A partnerek elégedettségének mérése 12

A partnerekkel való kommunikáció 13

Az intézményműködési folyamata 15

Vezetési feladatok 15

Tervezési feladatok 16

Ellenőrzési feladatok 17

Mérési feladatok 21

Értékelési feladatok 25

Tanév végi intézményi értékelés 29

Intézmény működésének javítása, fejlesztése 30

Teljes körű intézményi önértékelés 31

Teljesítményértékelési szabályzat 34

A teljesítményértékelés célja 36

Értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek 37

Értékelési rendszerrel kapcsolatos elvárások 38

A teljesítményértékelés főbb szempontjai 39

A teljesítményértékelés- minősítés pontozása 39

Értékelésben résztvevők és feladatkörük 41

Eljárási szabályok, szempontok 42

Minőségirányítási program és egyéb intézményi dokumentumok kapcsolata 51

Minőségirányítási program nyilvánossága 52

Minőségirányítási program módosítása 52

Minőségirányítási program elfogadása 52

Mellékletek 53Előzmények


A Kölcsey Ferenc Általános Iskola a 2002-2003. tanévben, csoportos formában megkezdte a COMENIUS 2000. minőségbiztosítási programkidolgozását és működtetését, a jogszabályoknak megfelelően.Ez a munka külső szakértő segítségével történt. A nyitott önértékelés, a partnerazonosítás és a partnerek igényeinek felmérése megtörtént. A kapott eredményeket összegeztük, a problémás területek javításával a minőségi körök foglalkoztak.


Minőségirányítási programunk átdolgozásával, kiegészítésével a teljes körű minőségirányítási rendszer kiépítését, és folyamatos működtetését szeretnénk megvalósítani.


AKT. 40.§-ának (11.) bekezdésének módosítása alapján (2006.):


 • -Az IMIP-nek tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét

 • -Rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit, és a fenntartó minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.

 • -Az IMIP végrehajtását – az országos mérés, értékelés eredményeivel együtt- évente értékeli a nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) oly módon, hogy átláthatóvá tegye az egyes osztályok teljesítményét.

 • Az értékelés alapján kell meghatározni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjen egymáshoz.

 • A nevelőtestület és a szülői szervezet értékelését meg kell küldeni a fenntartónak. A fenntartónak az értékelést, és a javasolt intézkedéseket a honlapján kell nyilvánosságra hoznia.

 • A rendelkezések alapján első ízben a 2008/2009. tanévet kell értékelni, azaz 2009. június végéig az IMIP változásai alapján az első értékelésre sor kerül.
Az intézmény minőségirányítási programjára vonatkozószabályozási háttér bővülése, módosítása

A minőségirányítási program - Közoktatási törvény 40. § (11)bekezdés figyelembevételével meghatározott - célja, hogy rögzítse, szabályozza:

- az Intézmény működésének hosszú távra szóló elveit;

- a hosszú távú elvek szerinti működés megvalósítását szolgálóelképzeléseket;

- az Intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a

-vezetési,

-tervezési,

-ellenőrzési,

-mérési,

-értékelési feladatok végrehajtását,

- a teljesítményértékelés szempontjait és az értékelés rendjét

- a vezetői feladatokat ellátók, továbbá

- a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában,

- a teljes körű intézményi önértékelés periódusát,módszereit, valamint

- a fenntartó minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.


A fenntartó elvárásai, a fenntartói minőségirányítási programmal való kapcsolat

A fenntartó általános elvárásai az intézménnyel szemben az alábbiak szerint foglalhatóak össze:

 • az Intézmény a jogszabályoknak, különösen a közoktatási terület jogszabályainak megfelelően működjön, a jogszabályokra gyorsan reagáljon,

 • az Intézmény működése az Intézmény ellátási körzet igényeihez alkalmazkodjon,

 • az intézményrendszer minőségének fejlesztése részeként az Intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztései megvalósuljanak,

 • javuljon az Intézmény szakmai teljesítménye,

 • -világosan fogalmazza meg a minőséggel kapcsolatos elvárásait, feladatait,

 • a minőségi célkitűzések megvalósuljanak


Az intézmény működési hatékonyságának növelése érdekében az intézmények saját minőségirányítási programjukban tervezzék meg az alábbi területek folyamatainak szabályozását:

 • az intézményi szabályozottság megvalósuljon, az mindig a szervezetéhez igazodó, hatályos és a működés során könnyen alkalmazható legyen.

 • az intézmény teljes működését lefedő belső ellenőrzési rendszer kidolgozását, működtetését,

 • a rendszeres intézményi önértékelést,

 • a partneri (gyermek, szülő, fenntartó stb.) igény és elégedettségmérést, annak ütemtervét,

 • a nevelési/pedagógiai programban foglaltak beválásának, teljesülésének, a pedagógiai munka eredményességének mérését, értékelését,

 • a belső és külső továbbképzések szervezését,

 • az intézményi belső szabályzó- és dokumentációs rendszer folyamatos fejlesztését.


A kapcsolat kétirányú:

  • Az Intézményünk, saját minőségpolitikáját a fenntartó önkormányzat minőségirányítási programjában meghatározott minőségpolitika és minőségi elvárásokra alapozva határozza meg.

  • Az intézmény éves értékelése, továbbá az intézmény által az országos mérés, értékelés során elért eredmények alapján a fenntartónak át kell tekintenie saját minőségirányítási programját, s a helyzetnek megfelelően új követelményeket kell megfogalmaznia az intézménnyel szemben.

A két minőségirányítási program akkor tud jól működni, ha figyelembe veszik a folyamatosan változó eredményeket,adottságokat, és a szükséges intézkedéseket megteszi mind az intézmény, mind a fenntartó.


A minőségpolitika

Az Intézmény a minőségpolitikáját a Közoktatásról szólótörvény 40. § (10) bekezdése értelmében a feladatai

-hatékony,

-törvényes, és

-szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából határozza meg.

Minőségpolitikai nyilatkozat


A Kölcsey Ferenc Általános Iskola elkötelezi magát arra, hogy

 • megfeleljen az elvárásoknak, a környezetéből érkező kihívásoknak, a társadalmi és

 • helyi igényeknek megfelelő közszolgáltatást nyújtsa

 • ellássa az általános műveltség megalapozását és megteremtését biztosító oktatási,

 • nevelési feladatokat, továbbá

 • folytassa az alapvető erkölcsi, etikai normák szerinti nevelést,

 • ápolja a hagyományokat.Az Intézményünk

- a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít jó hírénekmegtartására és növelésére,

- törekszik arra, hogy megfelelő, naprakész, a működési, a szakmai és a gazdálkodási

tevékenységét támogató szabályzatokkal rendelkezzen, s az azokban foglaltak

betartásra kerüljenek,

- széles nyilvánosságot kíván biztosítani partnerei számára.


Az Intézményünk valamennyi dolgozója közreműködik a minőségpolitikai célok megvalósításában, ennek érdekében

- a dolgozók elkötelezettek a minőségi munka iránt,

- a pedagógusok feladatuknak tekintik a minőségpolitikai célok szerinti oktatást,

nevelést,

- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak saját területükön,illetve az oktatási

nevelési tevékenységet támogatva végzik feladatukat a minőségpolitikai célok

figyelembevételével,

- az Intézmény pedagógusai úgy végzik munkájukat, hogy a tanulók számára nem csak

a tananyagot ismertetik, hanem érzelmi oldalról is fejlesztik őket.Az Intézmény saját minőségcéljai


Az Intézményünk saját minőségcéljait a következő szerkezetben,összefüggésben határozza meg:

-minőségcél,

-minőségcélhoz kapcsolódó sikerkritérium,

-indikátor,

-minőségcél megvalósításához ellátandó feladat,

- a megvalósítás időpontja.

Intézményünk a minőségfejlesztési célok megvalósítása érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat.

Önértékeléskeretében Intézményünk

-azonosítja partnereit,

-nyomon követi a partnerek igényeit,

- méri a partnerek elégedettségét


A partnerkapcsolatok irányítása


A partnerkapcsolatok irányítása az intézményvezető feladata.

Az intézményvezető utasítása alapján a partnerkapcsolatok jellegének megfelelően további személyek is részt vesznek az irányításban.


A partnerkapcsolatokat egyértelműen az intézményvezető irányítja:

- a fenntartó és az Intézmény,

- az alkalmazottak és az Intézmény vonatkozásában.


Intézményünk szülőkkel, tanulókkal való partnerkapcsolatának irányításában jelentős szerepet vállal:

- a pedagógus munkaközösség, valamint

- a pedagógus.


Intézményünk más intézményekkel való kapcsolat tartására megbízható bármely pedagógus.


Intézményünk folyamatos feladatának tartja partnerei azonosítását. Ennek érdekében rendszeresen felülvizsgálja, mely személyekkel,csoportokkal, intézményekkel áll jelentős kapcsolatban.


Az Intézményünk partnerei a következők

- a fenntartó, Budapest, XVI: kerületi Önkormányzat

- az Intézmény alkalmazottjai,

- az Intézményünk tanulói,

- az Intézményünk tanulóinak szülei,

- az intézmények, óvodák, melyekből kikerülnek a leendő tanulóink,így különösen: - Varázskorona Óvoda,

- Szentmihályi Játszókert Óvoda

-intézmények, melyek fogadják az Intézményünkben végzett tanulókat, így

különösen:

-Szerb Antal Gimnázium

-Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

-további intézmények, szervek:

-XVI. Ker. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató

-Nevelési Tanácsadó,

- Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó

-Iskolaorvos,

- Erzsébet ligeti Színház

A partnerek igényeinek nyomon követése érdekében gondoskodni kell az igények

-megismeréséről,

- a megismert igények rendszerezéséről, értékeléséről,

- összesítéséről,elemzéséről.Az igények megismerése:

Partnercsoport (partner)

Igény megismerés eszköze, formája

Rendszeresség


Fenntartó

- Fenntartó minőségirányítási programja.

- A minőségirányítási program elfogadása, illetve módosítása szerint.


Az Intézmény

alkalmazottai

-Felszólalási lehetőség értekezleten,

- Írásbeli javaslattétel,

-Alkalmazotti közösség

javaslatai, kérései,

- Szóbeli vélemény és igény kikérés,

- Kérdőíves igényfelmérés.

- Szervezett formában évente legalább 2 alkalom.

Az Intézmény tanulói

- Tanulóközösségekben, iskolai diákfórumokon elhangzott igények,

- Egyéni igénybejelentések,

- Szóbeli vélemény és igény kikérés,

- Kérdőíves igényfelmérés.

- Szervezett formában évente legalább 2 alkalommal.

Az Intézmény tanulóinak szülei

- Szülői szervezet által közölt igények,

- Egyéni szülői igénybejelentések,

- Szóbeli vélemény és igény kikérés,

- Kérdőíves igényfelmérés.

- Szervezett formában évente legalább 2 alkalommal.

Óvodák, más intézmények, melyekből jönnek a leendő tanulók

- A gyermeket átadó intézmény igényei.

- Alkalmanként.

Azok az intézmények, melyekben továbbtanulnak a tanulók

- A gyermeket tovább oktató intézmény vezetőjének, tantestületének igényei.

- Alkalmanként.

További intézmények

- Intézmények által jelzett szóbeli, írásbeli igények.

- Alkalmanként.


A megismert igényekről feljegyzést kell készíteni az igények dokumentálásacéljából.


Az igények összesítéséről, értékeléséről tájékoztatni kell az igényt benyújtó partnert, valamint valamennyi, további érdekeltet.


Az igényekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról intézkedési tervet kell készíteni.


A partnerek elégedettségének mérése


A minőségirányítási program legfőbb célja az, hogy a partnerek elégedettek legyenek az Intézmény működésével, ezért a partnerek elégedettségének mérése kiemelten fontos.

A partnerek elégedettsége különböző módon mérhető le:


Partnercsoport (partner)

A partner elégedettségének mérése

Rendszeresség

Fenntartó

- Fenntartó minőségirányítási programjában foglaltak teljesítése érdekében történő elemzések, mérések.

- Kétévente.

Az Intézmény alkalmazottjai

- Kérdőíves elégedettség mérés,

- Szóbeli véleménykérés,

- A tantestület által megfogalmazott elégedettség,


- Észrevételek, vélemények értékelése évente

legalább 1 alkalommal

Az Intézmény tanulói

- Szóbeli vélemény kikérés,

- Kérdőíves elégedettség mérés,

- Továbbtanulási szándék és felvételt nyert tanulók arányának mérése.

- Szervezett formában évente legalább 1 alkalommal.

Az Intézmény tanulóinak szülei

- Szóbeli vélemény kikérés,

- Kérdőíves elégedettség felmérés.

- Szervezett formában évente legalább 1 alkalommal.

Azok az intézmények, amelyekben továbbtanulnak tanulóink

 • Kérdőíves elégedettség mérés

 • Szóbeli vélemény kikérése

- Alkalmanként.

További intézmények

 • Szóbeli vélemény kikérése

 • Kérdőíves elégedettség mérése

-Alkalmanként


Intézményünk elemzi a partnerek igényeire, illetve elégedettségére vonatkozómérések eredményeit.

Az elemzések alapján meghatározza:

- szakmai céljait és szolgáltatásának fejlesztési irányait,módjait,

- a célok megvalósítására irányuló intézkedési tervet.


Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli.

Az értékelések eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez.

A partnerekkel való kommunikáció


A partnerekkel való kommunikáció fontos azért, mert

- egyrészt általa tájékozódhat az Intézményünk a vele szemben megfogalmazott

igényekről, valamint a tevékenységével kapcsolatos elégedettségről,

- másrészt a partner képet alkothat az Intézmény működéséről,tevékenységéről, elért

eredményeiről, terveiről, nehézségeiről.


A fenntartó és az Intézmény kommunikációjának sajátosságai:

- szoros, rendszeres kapcsolatot kell tartani a minőségirányítási programhoz

kapcsolódva, mely kommunikáció az Intézmény oldaláról történő irányítása az

intézményvezető feladata,

- a költségvetési gazdálkodás során szoros kapcsolatot kell tartani, különös tekintettel a

minőségcélok elérését célzó költségvetési tervezésre,a teljesített beszámoló és a

megvalósuló célok értékelésére. A kommunikációban részt kell vennie az

intézményvezetőnek, valamint a gazdasági vezetőnek.


Atanulókkal, tanulócsoportokkal való kommunikáció sajátosságai:

- a tanulókkal való kapcsolattartás rendjét az intézményvezetőirányítása alapján

közvetlenül az osztályfőnökök, pedagógusok biztosítják,

-az intézményvezető rendelheti el az iskola tanulóira, egyestanulóközösségeire

kiterjedő szóbeli felméréseket, írásbeli kérdőívkitöltéseket,

-az osztályfőnökök, tanárok saját szakmai, pedagógiaitevékenységük lemérésére,

támogatására önállóan is kezdeményezhetnek kommunikációt,

- a diákönkormányzattal kapcsolatos kommunikáció keretében adiákönkormányzatot

segítő pedagógus támogatja a diákokat a jogaikérvényesítésében,

- a diákönkormányzat döntéseit, javaslatait az intézményvezetésfigyelembe veszi,


Atanuló szüleivel való kommunikáció sajátosságai:

- aszülőkkel való egyik kapcsolattartás a szülői szervezet

révén az intézményvezető feladata,

- aszülői szervezet és az Intézmény kapcsolatában fontos tényezők,hogy

- a szülői szervezet megkapjon minden olyan intézményi, központijogszabályi és

helyi szabályozási információt, melyek a tevékenységéhezszükségesek,

- a szülői szervezet döntéseit, javaslatait az intézményvezetésfigyelembe vegye,

felhasználja,

 • a szülők a fogadóórákon egyénileg, személyre szabottan, a gyermek személyiségi jogainak tiszteletben tartásával teremthetnek kapcsolatot a pedagógusokkal,

 • az egyéni tájékoztatást szolgálja a tanulók Tájékoztató füzete is,

- aszülői értekezleteken a pedagógus tájékoztatja a szülőket agyermekek közösségét

érintő fontosabb eseményekről, tevékenységekről, slehetőséget ad arra, hogy a szülők

a tanulóközösséggel kapcsolatban észrevételeket,javaslatokat tegyenek,

-nyílt napokon, illetve az iskola rendezvényein lehetőség van atovábbi

kapcsolatteremtésre, kommunikációra.


Apartnerintézményekkel –ahonnan érkeznek, és ahol továbbtanulnaka tanulóink- való kommunikáció sajátosságai:

- folyamatosan tájékozódni kell a fogadó intézmény gyermekekkelszembeni

elvárásairól,

- a visszajelzések alapján, hogy a gyermekek mennyiben felnek megaz

intézményi elvárásoknak, oktatási- nevelési követelményekalapján meg kell határozni

azokat a területeket, melyekre a későbbiekben nagyobbhangsúlyt kell fektetni.


Intézményünkkihasználja az Internet adta lehetőségeket.

Honlapunkatrendszeresen aktualizáljuk. A honlapon feltüntetünk minden olyanfontos információt, tájékoztatást, mely segíti Intézményünkminőségirányítási programjában meghatározott célkitűzésekelérését.

AzIntézmény honlapjának szerkesztésére az intézményvezetőfelelőst jelöl ki.

AzIntézmény e-mail címei révén kapcsolatot tart partnereivel,továbbá lehetőséget ad arra, hogy a partnerek észrevételeket,javaslatokat fogalmazzanak meg. A beérkező javaslatokat,észrevételeket, esetleg kritikákat az Intézmény megvizsgálja, aszükséges intézkedéseket megteszi.


AzIntézmény működési folyamata


AzIntézmény működési folyamata az alábbi területekre,feladatokra osztható fel:

- vezetési

-tervezési,

-ellenőrzési,

-mérési,

-értékelési feladatok.

Vezetésifeladatok


Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabbjogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzataiáltal előírtak szerint végzi.

Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettes(ek), valamint agazdasági vezető segíti.

. Aminőségfejlesztési munka során is a legnagyobb felelőssége avezetőknek van.

Azintézményvezető feladata, hogy:

- kiemelt jelentőséggel kezelje a minőségirányítási,fejlesztési tevékenységet,

- példát mutasson a minőségfejlesztési tevékenység során,

- tudatosítsa az Intézmény valamennyi dolgozójával aminőségirányítás célját, s azt,

hogy az intézménnyel kapcsolatban lévők közös érdeke azegyes működési folyamatok

javítása, fejlesztése, hatékonyságának növelése

- az alkalmazottak tájékoztatása a minőségfejlesztési munkábanvaló részvételről

AzIntézmény vezetése a minőségirányítási programjánakelfogadásával elkötelezi magát az Intézmény működésénekjavítására, színvonalának emelésére.


AzIntézmény vezetése a fentiek érdekében:

- kiemelten kezeli az Intézmény jogszerű, törvényesműködtetésével kapcsolatos

tevékenységeit,

- megteremti az intézményi dokumentumok összhangját egymással ésa hatályos

jogszabályokkal,

- megteremti a minőségirányítási program végrehajtásáhozszükséges szervezeti hátteret

minőségirányítási csoport, minőségirányítási vezetőmegbízása a minőségirányítási

feladatok előkészítése, tervezése, végrehajtása érdekében.

- gondoskodik az értékelési, mérési feladatok ellátásáhozszükséges feltételek

biztosításáról,

- értékeli az Intézmény helyzetét a minőségirányítási célokalapján,

- különböző eszközök bevonásával (fenntartói hozzájáruláskérés, pályázatok, stb.)

biztosítja a minőségirányítási célok megvalósításáhozszükséges erőforrások pénzügyi

fedezetét.


Tervezésifeladatok


Aztervezőmunkának a vezető irányításával biztosítania kell,hogy az intézmény működése az intézmény céljainak, azelvárásoknak, igényeknek megfelelő, szabályozott, átlátható,ellenőrizhető legyen.


Ennekérdekében kidolgozza a tervezőmunka lépéseit.

-tevékenység, feladat meghatározása

-tevékenység, feladat megtervezéséért felelős személy/ek/kiválasztása

-helyzetelemzés, információgyűjtés

-partneri igények, elvárások felmérése, tudatosításajogszabályi előírások alapján

-terv kialakítása : célok, feladatok, felelősök, határidő,eszközök meghatározása

-véleményeztetés az adott partnerekkel

-terv végleges kidolgozása

-elfogadtatás

-megvalósítás

-megvalósítás értékelése, ellenőrzése

-az eredmények figyelembevételével történik az újbólitervezőmunka


Atervezés során a rövid /éves/ távú, közép- és hosszú távútervek egymásra épülnek.

Hosszútávú tervek:

Intézményi minőségirányítási program

Középtávú tervek:

Pedagógiai program

Nevelési program

Helyi tanterv

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Továbbképzési program

Minőségfejlesztési intézkedési terv

Iskola drogstratégia programja

Környezeti- egészségnevelési és fogyasztóvédelmi program

Rövid távú tervek:

Költségvetés

Éves munkaterv

Feladat-ellátási terv

Beiskolázási terv

Belső ellenőrzési terv

Munkaközösségek munkatervei

Tantárgyak tanmenetei

Intézkedési tervek

Egy-egy adott feladatra, tevékenységrevonatkozó tervek

Ellenőrzési feladatok


Ellenőrzés során az intézmény működésének vizsgálatatörténik a hatályos jogszabályok, és a nevelési, illetvepedagógiai program alapján.

Azellenőrzés azt vizsgálja, ahogy az intézmény működésemegfelel-e a jogszabályok, illetve a belső szabályzatokelőírásainak.

Azellenőrzésre jogosultak köre:

- intézményvezető

- az intézményvezető helyettese, helyettesei.

- a pedagógiai munka belső ellenőrzésébebevonhatóak a szakmai

munkaközösségek.

- a szakmai közösségek a pedagógiai munkát csakaz érintett szakmai

területen jogosultak ellenőrizni. .

Azigazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közülbárkit meghatározott céllal

és jogkörrelfelruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni


A belsőellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei

-az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármelyhelyiségébe belépni;

-az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokbabetekinteni, azokról

másolatot készíteni;

- az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetesbejelentés nélkül figyelemmel kísérni;

az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóbanfelvilágosítást kérni.

Abelső ellenőrzést végző dolgozó köteles:

-az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és aziskola belső szabályzataiban

foglalt előírásoknak megfelelően eljárni;

- az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkotmegőrizni;

-az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölniaz ellenőrzött dolgozókkal és a

saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlenfelettesével;

- hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést aközvetlen felettesétől kapott utasítás

szerint időben megismételni.


Az ellenőrzöttalkalmazott jogai és kötelességei

Az ellenőrzött dolgozó jogosult:

-az ellenőrzés megállapításait (kérésére:írásban) megismerni;

-az ellenőrzés módjára és megállapításáravonatkozóan írásban észrevételeket tenni,

és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végzőközvetlen feletteséhez.

Az ellenőrzött dolgozó köteles:

-az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni,az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit

teljesíteni;

- a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokatazonnal megszüntetni.


A belső ellenőrzéstvégző dolgozó feladatai:

Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles ajogszabályokban, az iskola belső szabályzataiban, a munkakörileírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint atanév során folyamatosan végezni.

Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzésmegállapításairól közvetlen felettesét tájékoztatnia kell.

Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kellfoglalnia, ha bármelyik érintett fél (az ellenőrzést végző,illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri.


Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:

-a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzöttdolgozó figyelmét;

-a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.


Belső ellenőrzésiterv

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezekütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzöttdolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belsőellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési tervelkészítéséért az igazgató a felelős.

A belső ellenőrzési terv elkészítésének határideje: az adotttanév tanévnyitó értekezlete.


Azellenőrzés feladata:

 • adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, illetve a tevékenységek által elért eredményekről.

 • az intézmény hatékony, gazdaságos működésének elősegítése

 • oktató-nevelő munka hatékony, eredményes működésének elősegítése

 • alkalmazottak munkavégzéséről információ szolgáltatása


Azellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyanintézkedéseket lehessen hozni, amelyekkel az esetleges hibák,problémák kijavíthatóak, a pozitívumok megerősíthetőek.

Azellenőrzés eredményeit megfelelő számú tény és adatbirtokában elemezni kell./ értékelés/


Azellenőrzés során alkalmazható módszerek:

Megfigyelés (lehet tervezett vagy spontán).

Írásos kikérdezés (kérdőív).

Interjú (lehet egyéni vagy csoportos).

Tanulók által készített produktumok vizsgálata.

Tanulói teljesítmények felmérése (mérés).

Dokumentumok elemzése.

Amegfelelő módszer kiválasztása az ellenőrzés céljától éstartalmától függ.


Apedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésénekfeladatai:

-az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, anemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiaiprogramja szerint előírt) működésének ellenőrzése

-az intézményben folyó nevelő és oktató munkaeredményességének, hatékonyságának ellenőrzése

-az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információszolgáltatása a pedagógusok munkavégzéséről,

-az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belsőés külső értékelések elkészítéséhez megfelelő mennyiségűadat, információ szolgáltatása


Kiemeltellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzésesorán:

-a pedagógusok munkafegyelme.

-a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,

-a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztrációpontossága,

-a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletbentartása,

-a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:

az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,

a tanítási óra felépítése és szervezése,

a tanítási órán alkalmazott módszerek,

a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógusmagatartása a tanítási órán,

az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinekteljesítése,

-a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munkaeredményei, a közösségformálás

Apedagógusok ellenőrzésének területei és módszerei:

-tervezőmunka megfigyelés

- szakmai tevékenység tanórán óralátogatások

- tanórán kívüli munka foglalkozáslátogatás

- tanulói tevékenységek eredményessége statisztikaivizsgálatok

- kapcsolatok működtetése visszajelzések- szülők, tanulók, kollégák

- társadalmitevékenység beszámolók

-iskola fejlesztése szellemitermékek, dokumentumok

-adminisztratív tevékenység dokumentumokvizsgálata


Mérési feladatok


Amérési feladatok ellátásának célja, hogy az iskolai munkaeredményeiről, az Intézmény működésének különbözőterületeiről folyamatosan és megbízható adatok álljanakrendelkezésre.

Amérések eredményei kiindulópontul szolgálnak az értékeléshez,az elért eredmények, esetleges problémák, fejlesztendő területekfeltárásához.


Aziskolai nevelő-oktató munka mérése:

- a pedagógiai program szerinti nevelési-oktatási célok elérésétszolgálja,

- a pedagógiai munka eredményességének folyamatos biztosításátsegíti az

eredmények folyamatos áttekintésével,

- a különböző partnerektől érkező igényeknek való megfelelésszerinti tevékenység

számára ad információt.


Amérési feladatok kiterjednek

- azIntézmény egészére,

- azIntézmény fontosabb partnereire:

-Intézmény foglalkoztatottjaira,

- azIntézmény tanulóira,

- atanulóközösségek tevékenységére,

- apedagógus közösségre,

- azIntézmény rendezvényeire, programjaira.


AzIntézmény pedagógusaival kapcsolatban mérni kell legalább:

- apedagógus szakmai munkájának eredményességét

- tanulók által elért központi és helyi felmérők segítségével,

- a tanulmányi versenyeken való részvétel eredményével,

- a bukások számával,

- apedagógus tanórákon nyújtott teljesítményének színvonalát

- apedagógus felkészülését és tervező munkáját,

- azalkalmazott oktatási módszert,

- atehetséggondozási és felzárkóztatási feladatok ellátásánakmilyenségét,

- apedagógus nem közvetlenül szakmai feladatai ellátását

- atanár-diák kapcsolat milyenségét,

- atanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel milyenségétés mennyiségét.


Amérési feladatokat legalább évente el kell végezni úgy, hogy amérések hasonló időszakra essenek, az adatok évek közöttérdemben összehasonlíthatóak legyenek.


Pedagógusokmérésének módszerei:

A nevelőtestületi klíma vizsgálata

Módszere: Klímateszt - kérdőívek

SWOT analízis: erősségek és gyengeségek, lehetőségek ésveszélyek feltárása

Módszere: Teszt

A pedagógusok elégedettségének mérése

Módszere: Kérdőív


AzIntézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottjaivalkapcsolatban mérni kell:

- amunkájuk eredményességét a feladatellátásukra jellemzőmutatószámok alapján,

- apedagógusok tevékenységét segítő tevékenység mértékét,színvonalát.


Aszülők körében elvégzendő mérési feladatok:

A szülői igény- és elégedettség mérése:

Csoportos interjú keretében szülői értekezleten mindenosztályban

Módszere: Interjú

Kérdőíves módszerrel

Módszere: Kérdőív

SWOT analízis: erősségek és gyengeségek, lehetőségek ésveszélyek feltárása

Módszere: Teszt


AzIntézmény tanulóira vonatkozó mérési feladatok:

- atanulói létszámok mérése,

- az1. osztályosok szintfelmérése (alapkészségek, fizikaiadottságok,)

- a tanulmányi eredmény mérése

- tanulmányi átlagokkal:

- egyéni tanulmányi átlag,

- osztályonkénti tanulmányi átlag,

- iskolai tanulmányi átlag;

- a helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgálómérések

-témazáró dolgozatokkal minden tantárgyból, évfolyamonkéntegy-egy témakör lezárását követően

- teljesítménymérő évfolyamfelmérésekkel,

- év végi, átfogó felmérések alsótagozaton magyar nyelv és irodalom,

matematika, környezetismeret tantárgyakból

- év végi felmérések felső tagozatonmatematika, magyar nyelv és irodalom

tantárgyból

- további képesség és készség felmérésekkel,

- az egyes tantárgyakhoz, ismeretkörökhözkapcsolódó egyéb mérési

feladatok: olvasás, szövegértés,matematika

- Országos O.H. kompetencia mérések –matematikából,szövegértésből

 • a tanulók állóképességének, erőnlétének mérése minden évfolyamon évente –

- aszemélyiség és közösségi magatartás mérés

- személyiségvonások mérése

- erkölcsi fejlettség vizsgálatok

-a tanulói igény- és elégedettség mérése:

- kérdőívekkel


Az országos mérésekkel kapcsolatos teendők:

Az iskolai mérési, értékelési rendszer részeként az intézménybekapcsolódik a jogszabályban előírt, a fenntartó általmeghatározott, illetve – a nevelőtestület döntése alapján –más külső szervek által szervezett mérésekbe.

A nevelőtestület – a szülői szervezet véleményénekkikérésével – évente értékeli az országos mérés, értékeléseredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését ésaz egyes osztályok teljesítményét.

Az intézményben - a felhívástól számított három hónaponbelül- intézkedési tervet kell készíteni, ha a fenntartófelhívja az iskola igazgatójának figyelmét, hogy az iskolábanfolyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékeléseredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározottminimumot.

Az intézkedési tervet a szakmai munkaközösségek javaslataialapján az iskola igazgatója készíti el, és a nevelőtestülethagyja jóvá. Az intézkedési terv a fenntartó jóváhagyásávalválik érvényessé.

Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell:

-azokat az okokat, amelyek a pedagógiai tevékenység színvonalánakelmaradásához vezettek,

-a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket,

-az intézkedések végrehajtásához szükséges iskolafejlesztésiprogramot,

-azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet azintézkedési terv végrehajtásáig a megfelelő színvonalúoktatást.


Atanulóközösségek tevékenységének mérése során adatokat kellgyűjteni:

- aműködő tanulóközösségek számáról,

- azönszerveződő közösségek működési területéről éslétszámáról,

- aközösségek által szervezett tevékenységekről.


Apedagógus közösség tevékenységek mérése során mérni kell:

- apedagógusok által kezdeményezett programokat,

- amegvalósított programokat,

- afegyelmi büntetés alkalmazásának számát,

- akitüntetett, jutalmazott pedagógusok számát,

- a felvetett jelentősebb problémák számát, és ehhezviszonyítva a megoldott problémákat.
Értékelésifeladatok


Azértékelés rögzíti az eddig elért eredményeket, ezzelmegerősítve az addigi tevékenység folytatását, ill. feltárja ahiányosságokat, hibákat , és így a fejlesztés szükségességéthatározza meg.

Azértékelés meghatározott szempontrendszer alapján történik:

- aköltségvetési terv és beszámolók adatai,

- apedagógusok továbbképzésével, képzésével kapcsolatos adatok,

- azoktató és nevelő munka színvonala, a szakmai tevékenységértékelése,

- anem oktató munkát végzők tevékenységének értékelése,

- atanulóközösségek tevékenysége,

- apedagógusok közösségének tevékenysége,

- aziskola rendezvényei alapján


Aköltségvetési terv és beszámoló értékelése

Aköltségvetési tervet az előző költségvetési terv ill.módosított költségvetési terv adatainak figyelembevételével, afenntartó elvárásainak ismeretében, a megvalósítandó célok ésfeladatok figyelembevételével kell értékelni. .

Aköltségvetési beszámolót az adott évi költségvetési terv ésmódosított adatok figyelembevételével, a megvalósítottfeladatok tükrében lehet értékelni.

Azértékelés fontosabb szempontjai:

-gazdaságosság szempontjából:

- agazdaságosság szem előtt tartása a beszerzéseknél,

-megfelelő szállítók kiválasztása,

-gazdaságos üzemeltetés,

-gazdaságos üzemeltetési technológiák és technikák,

-munkaerő gazdálkodás szempontjából:

-állományi létszám mennyisége,

- 1fő pedagógusra jutó tanulók száma,

- aszakmai tervek megvalósítása szempontjából

-szakmai tervek megvalósulását finanszírozási nehézségekakadályozták-e,

-szakmai tervek megvalósulását segítették-e a megvalósultberuházások.


Apedagógusok továbbképzésének, képzésének értékelése

Azértékelés szempontjai:

- a továbbképzés, képzés mennyiben támogatja az Intézményminőségcéljainak

elérését,

- atovábbképzés, képzés mekkora terhet jelent az Intézményköltségvetése számára,

- aképzés hozzá járul-e új pedagógiai módszerek alkalmazásához.

Alkalmazható mutatószámok:

- adott évben továbbképzésben, képzésben résztvevőpedagógusok száma,

- apedagógusok képzettségi szint szerinti megoszlása,

- aszakos ellátottság alakulása,

- atovábbképzésben, képzésben történő részvétellel töltöttórák száma,

- aképzés költségei 1 képzésben résztvevő személyre vetítve.


Azoktató- nevelő munka színvonalának értékelése:

Azértékelést, amennyiben lehetséges tényszerű mutatószámokalapján, meghatározott értékelési szempontok szerint kellvégezni.

Alkalmazhatómutatószámok:

 • pedagógusok képzettségi szint mutatója

 • tanulók felmérései, eredményei, azok változása

 • tanulók tanulmányi átlagai

 • továbbtanulásra jelentkezők közt a felvételt nyertek száma, aránya

 • pedagógusok tevékenységével kapcsolatos pozitív és negatív észrevételek száma

Azintézményi oktató- nevelő munka, szakmai tevékenységértékelésének területei:

- tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának, szorgalmánakértékelése

- osztályközösségek fejlődésének, tevékenységénekértékelése

- vezetők munkájának értékelése

- pedagógusok oktató- nevelő munkájának értékelése

- az intézmény egészének oktató és nevelő munkájánakértékelése


Atanulók tanulmányi munkájának, magatartásának, szorgalmánakértékelése

- Az iskolánk a nevelőés oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók

tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését ésértékelését.

- Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyesszaktárgyak

jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete,írásbeli munkája vagy

gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik és értékelik.

- A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének éselőmenetelének értékelésekor az

iskola helyi tantervében előírt követelményeket veszifigyelembe; emellett azonban azt

is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott –fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző

értékeléshez képest..

- Az első, a második évfolyamon félévkor, és év végén elsőévfolyamon,

a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanulóteljesítményétől függően a következő lehet:

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT

JÓL TELJESÍTETT

MEGFELELŐEN TELJESÍTETT

FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL

- A másodikévfolyam második félévétől a nyolcadik évfolyam végéig atanulók

teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgybólérdemjegyekkel minősítjük.

- A másodikévfolyammal kezdődően év végén a tanulók teljesítményét,előmenetelét osztályzattal minősítjük.

- Az elsőévfolyamon, a második évfolyamon félévkor a tanulók munkáját „Szöveges értékelést, minősítést támogató szoftver” segítségével értékeljük.


-A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a „példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2)” érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.

-A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a„példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.

-A második évfolyam második félévétől tanulók magatartásátés szorgalmát az osztályfőnökök minden hónap végénérdemjegyekkel értékelik.

-A magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályzatát azosztályfőnök a tanév során

szerzett érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapjánállapítja meg. Vitás esetben

az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt azosztályzatról.


Atanulói közösségek- osztályok- tevékenységének, fejlődésénekértékelése:

- az osztályfőnökök tanév végén írásban értékelik az adottközösséget

-Az értékelés szempontjai:

- legfontosabb adatok

- osztály szociális összetétele

- tanulási teljesítmény

- neveltségi szint

- a közösség felépítése, szerkezete

- szülői házzal való kapcsolat

- közösségi tevékenység

- alapvető pedagógiai feladatok meghatározása,problémák, beavatkozás


Apedagógus közösség tevékenységének értékelésének kiemeltszempontjai:

- apedagógus közösség összetartásának milyensége,

- akezdő pedagógusok támogatottságának, segítésének milyensége,

- azaktivitás, ötlet felvetések,

- aproblémamegoldásban való részvétel.


AzIntézmény rendezvényeinek, programjainak értékelése:

-megrendezésre kerültek-e hagyománnyal rendelkező rendezvények,

- arendezvények látogatottsága,

- arendezvény előkészítés folyamata megfelelő volt-e,

- arendezvény lebonyolítása,

- arendezvény elérte-e a célját,

- arésztvevők elégedettek voltak-e,

- aköltség-haszon mérleg.

A nemoktató munkát végzők tevékenységének értékelésének kiemeltszempontjai:

- asaját szakmai tevékenységének milyensége,

- amunkához való hozzáállása (pontosság, precízség, odaadás),

-együttműködési készség (kollégákkal, gyermekekkel,szülőkkel),

-pedagógus munkáját támogató tevékenység milyensége.


Az értékelés tervezésének folyamata:

- értékelés célja

- az értékelés az intézmény működésének melyik területéreterjed ki

- értékelést végző személyek

- értékelendő személyek, csoportok, tevékenységek

- szempontok, indikátorok, viszonyítások

- értékelés időpontja, sűrűsége

- értékelés módszerei, eszközei

- tájékoztatás az értékelés eredményéről


Azegyes értékelési feladatok ellátásáért felelős személyeket,határidőket, tanévenként az intézményvezető határozza meg.


Tanév végi intézményi értékelés


Anevelőtestület minden tanév végén értékeli

-az intézmény nevelő és oktató munkáját,

-a minőségirányítási program végrehajtását,

-az országos mérés, értékelés eredményeit.


Atanév végi intézményi értékelést a pedagógusok és a szakmaimunkaközösségek beszámolói alapján az iskola igazgatójaállítja össze.

Azigazgató által összeállított értékelésről – anevelőtestületi elfogadás előtt – ki kell kérni a szülőiszervezet iskolai vezetőségének véleményét.

Atanév végi intézményi értékelést a nevelőtestület fogadjael.

Azértékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket,amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmaicélkitűzései és az intézmény működése folyamatosanközeledjenek egymáshoz.

Anevelőtestület által elfogadott értékelést, és a tervezettintézkedéseket minden év június 30-ig meg kell küldeni aMűvelődési Ügyosztályra.


Atanév végi intézményi értékelés szempontjai:


-az iskola működését jellemző legfontosabb adatok(tanulólétszám, tanulócsoportok, pedagógusok és más dolgozóklétszáma, beiskolázás adatai),

-a nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményiköltségvetés legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek: épületek,helyiségek, berendezések, tantárgyi szakmai anyagok),

-a tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányiátlageredmények, az országos kompetencia mérések eredményei, afelzárkóztatás és a tehetséggondozás területei és eredményei,bukások száma, versenyeredmények, a továbbtanulás alakulása),

-a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatosnevelő tevékenység eredményessége (a diákönkormányzat és azosztályközösségek fejlődése, szabadidős tevékenységek,magatartási és viselkedési problémák, gyermek- ésifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók),

-a pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek,program- és tantervfejlesztés, továbbképzések, személyespéldamutatás, tanórán kívüli nevelési feladatok vállalása),

-a minőségirányítási program végrehajtásának értékelése,

-az intézmény éves munkatervében meghatározott feladatokvégrehajtásának értékelése,

-az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok,részvétel a helyi közéletben, az iskola a helyi médiában, aközépiskolák visszajelzése, az iskola és a tantestülethírneve).

Az intézmény működésénekjavítása, fejlesztése


Kiinduló pontjaaz előző tanítási év értékelésekor felmerült, beavatkozástigénylő, javítandó, fejlesztendő folyamatok meghatározása ahiányosságok, hibák és ismétlődésük kiküszöbölésére.

Ajavítandó, fejlesztendő folyamatok azonosítását minden évszeptember 20-ig kell azonosítani.

Aziskola vezetése a mérések, értékelések tapasztalatainakösszegzése alapján meghatározza a vezetői beavatkozást igénylőfejlesztendő, javítandó területeket.

Intézkedésiterveket készít.

Azértékelés alapján olyan intézkedéseket kell kidolgozni, melyeksegítségével az Intézmény szakmai célkitűzései és azIntézmény tényleges működése, szakmai eredményei közelítenekegymáshoz.


Azintézményvezető feladata, hogy a nevelőtestület és a szülőszervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseketmegküldje a fenntartónak.

Ajavasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnakérvényessé.


Intézkedésiterv készítése

Azintézkedési terv elkészítése során fel kell tárni azintézkedés meghozatalához vezető helyzetet kiváltó okokat,tényezőket, körülményeket. Ehhez figyelembe kell venni azintézményi önértékelés, valamint a fenntartói ellenőrzések,értékelések megállapításait.


Azintézkedési terv részei:

- az adott problémával kapcsolatban feltárt okok, tényezők,körülmények,

- a probléma megszüntetéséhez szükséges intézkedések,

- az intézkedés végrehajtását segítő iskolafejlesztésiprogram akkor, ha az intézkedési terv készítésére azért kerültsor, mivel az országos mérési, értékelési rendszerben azIntézmény eredményei nem érték el a jogszabályban meghatározottminimum értéket.


Teljeskörű intézményi önértékelés


Aközoktatási törvény minőségirányítási program tartalmikövetelményeit meghatározó része kimondja, hogy a közoktatásiintézménynek a minőségirányítási programjában rögzíteniekell a teljes körű intézményi önértékelés

- periódusát,

- módszereit,

- a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.


Az intézményiönértékelés célja az Intézmény adottságainak, eredményeinek,erős és gyenge pontjainak

- felmérése,azonosítása

- a felmérésekalapján rendelkezésre álló tények, adatok értékelése, majd

- a szükségesbeavatkozások kidolgozása és végrehajtása.

- atovábbfejlődés irányának meghatározása –célkitűzések,intézkedések


Az Intézményteljes önértékelését négy éves periódusokban készíti el.

A négyévesperiódust az indokolja, hogy a szűkebb periódusban ellátottteljes önértékelés túlzott terhet jelentene az Intézményre, ahosszabb periódus pedig az egyes értékelési elemek elvégzésénekidőtartama miatt nem mutatna egységes összképet.

Az intézményben avezetői ciklus lejárata előtt teljes körű önértékelést kellkészíteni.


Az intézményiönértékelés során a következő rendszerben kell végezni azértékelést:

- értékelni kellaz adottságokat,

- értékelni kellaz eredményeket,

- az eredményekalapján meg kell határozni a további lépéseket a fejlődésérdekében.


Az önértékeléssorán az adottságok tekintetében felmérést kell végezni:

- a vezetés,

- a dolgozókszakmai irányítása,

- az Intézményerőforrása,

- az Intézményfolyamatai,

- az Intézménystratégiája tekintetében.

Az önértékeléssorán vizsgálni kell az elért eredményeket,

- a meghatározó,kiemelt eredményeket,

- a partnereknélelért eredményeket, így:

- a fenntartó elégedettségét,

- a gyermekek és a szüleik elégedettségét,

- a pedagógusok elégedettségét,

- tanulókat fogadó Intézmény elégedettségét.


Az önértékelésnekmegfelelő információt kell nyújtania a fenntartónak, és azIntézménynek is. A fenntartói és az intézményi értékelésegymástól való elkülönítése indokolt, mivel különbözőadottságokat, illetve eredményeket másként értékelhet afenntartó, az Intézmény, illetve az Intézmény fenntartón kívülipartnerei.


Azönértékelés során figyelembe kell venni:

- a fenntartói értékelések során megfogalmazottakat, különösenaz alábbi területeken:

- gazdálkodás,

- tanügyigazgatás,

- az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelésifeltételek,

- a vezetési, illetve az intézményirányítási, népszerűsítésitevékenység,

- a pedagógus munkájának megszervezése,

- a szakmai munka értékelése , az elért eredmények alapján

- a pedagógiai program megvalósítása,

 • a partnerek elégedettsége

 • intézmény tevékenységével kapcsolatosan felmerülő igények


-az Intézmény által a saját tevékenységének értékelésesorán tett megállapításokat az alábbi területeken:

- gazdálkodás,

- tanügyigazgatás,

- az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelésifeltételek,

- az Intézmény szervezete, a vezetés, valamint ezek kapcsolata,

-oktató-nevelő munka minősége

- az Intézmény által ellátott egyéb feladatok, szolgáltatások(szociális stb.)

- az Intézmény fenntartón kívüli partnereinek elégedettsége,

- partnerek igényei az intézménnyel szemben


A teljes körű intézményi önértékelés során az eltelt négyévre visszamenően kell vizsgálni:

-a fenntartó önkormányzat minőségirányítási programjában azintézmény számára meghatározott feladatok teljesülését,

-a pedagógusok körében végzett mérések eredményeit(nevelőtestületi klíma vizsgálata, SWOT analízis, a pedagógusokelégedettségének mérése),

-a szülők és a tanulók körében végzett igény- éselégedettség mérések eredményeit,

-az intézmény működésének egyes területeire jellemző adatokataz intézményi minőségirányítási program szempontjai alapján.


A teljes körű intézményi önértékelés során feltárt adatokvizsgálata során meg kell állapítani, hogy az intézményműködésében

melyek az erősségek,

hol jelentkeznek problémák,

melyek a fejlesztendő területek.


A teljes körű intézményi önértékelés során feltártproblémák megoldására és a szükséges fejlesztésekmegvalósítására intézkedési tervet kell készíteni.


Teljesítményértékelési szabályzat


Vezetőifeladatokat ellátók és alkalmazottak teljesítményértékelésiés minősítési szabályzata

Bevezető:

A2008. évi LXI. törvényben foglaltaknak megfelelően az IntézményiMinőségirányítási Programban a teljesítményértékelésrendszerét nemcsak a pedagógusokra, hanem minden közalkalmazottraki kell terjeszteni.

A Kjt.40.§ (1) bekezdése szerinti esetekben a közalkalmazottakatminősíteni kell.

Aközoktatási dolgozók (pedagógusok) minősítésének ateljesítményértékelés lesz az alapja. A Kjt. 40.§ (11) szerintaz IMIP-nek tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatotellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésénekszempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy ateljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevésséalkalmas, ill. alkalmatlan eredménnyel zárul.

138/1992. (X.8.) Kormányrendelet előírásaitalkalmaztuk.

Értékelőrendszerünk a 2010/2011-es tanévben kipróbálásra került.

Ennekmegfelelően az IMIP-ben a teljesítményértékelésre vonatkozófejezetet felülvizsgáltuk, módosítottuk, és elkészítettük azintézményi értékelő, minősítő szabályzatot, mely az IMIP-hezcsatolva, annak szerves részét képezi.


Aszabályzat hatálya:


Aszabályzat hatálya kiterjed a Kölcsey Ferenc Általános Iskola,1161 Budapest, Hősök tere 1. vezetői, pedagógus, és nempedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóira.

Azintézmény igazgatóját a fenntartó értékeli.

Hatálybalépés időpontja: 2011. (fenntartói jóváhagyást követően)

Aszabályozás részét képező formanyomtatványok a mellékletbentalálhatóak.


Aszabályzatot meghatározó jogszabályok:

 • a közoktatásról szóló (KT.) –többször módosított- 1993. LXXXIX. Törvény 40.§ -a, amely előírja, hogy a minőségirányítási programnak tartalmaznia kell a vezetői és alkalmazotti teljesítményértékelés szempontjait, az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, alkalmatlan eredménnyel zárulhat

 • Kjt. 1992. XXXIII. Törvény 40§-a, (kivétel: 12. bekezdés)

 • Közoktatási területen történő végrehajtását szabályozó 138/1992. 8.§ (X.8.) kormányrendelet, és azt módosító 323/2008. (XII.29.) Kormányrendelet alapján: 8.§ (1.) a Kt. 40 §-ának 11. bekezdésében szabályozott minőségirányítási programban meg kell állapítani a teljesítményértékelési szempontokat és az értékeléskor adható maximális pontszámokat

 • Vhr. 8.§ (2) előírja, hogy a minőségirányítási programban meghatározott Teljesítményértékelési szempontoknak meg kell felelnie a Kjt. Szerinti minősítés Szempontjainak

 • 1994./11. (VI.8.) MKM rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló MT. 104-es §-án alapuló utasítás, mely szerint teljesítményértékelésen alapuló minősítésre kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.

 • Teljesítményértékelés: a munka értékelésével kapcsolatos szabályokat a közoktatási törvény felhatalmazása alapján az IMIP határozza meg.

 • Minden olyan esetben, amikor a jogszabály a munka értékelése vagy annak jogkövetkezménye tekintetében minősítést említ azon teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni.

 • A teljesítményértékelés jogkövetkezményeit a Kt. tartalmazza.


Intézményiszabályozó dokumentumok:

 • Pedagógiai Program

 • ÖMIP

 • Munkaköri leírások

 • Helyi tanterv

 • Házirend

 • Szervezeti és Működési Szabályzat

 • Éves munkaterv

 • Beiskolázási terv

 • IMIP


Ateljesítményértékelés célja:


Ateljesítményértékelés célja, hogy a fejlesztő értékelésáltal az alkalmazotti kör, és az Intézmény vezetését ellátószemélyek teljesítménye, oktató- nevelő munkájának színvonalafokozatosan – különösen a feladatellátáshoz szükségesképességek, készségek, tudás és tapasztalat fejlesztésével –emelkedjen, a közösség formálódjon, és ezzel segítse azIntézmény minőségcéljainak megvalósítását. E cél érdekébena teljesítményértékelés során szükség van:

  • a képzési szükségletek felmérésére,

  • a munkavállalók önértékelésére,

  • a fejlesztési, fejlődési célok meghatározására,

  • a fejlődéshez szükséges eszközök, források felkutatására, bővítésére, javítására,

  • a feladat ellátási terv, a munkaidő-nyilvántartás, valamint a munkaköri leírások alapján a dolgozók tevékenységének áttekintésére.


Ateljesítményértékelés funkciója, hogy az intézményiműködtetés során egy olyan eszköz szerepét töltse be, mely aminőségcélok megvalósításához segíti hozzá az Intézménytazáltal, hogy

  • teljesítményelvárásokat határoz meg a vezetőkkel, valamint a nem vezető beosztású alkalmazottakkal szemben,

  • összehangolja a célokat, és egységes rendszerű teljesítményértékelést határoz meg,

  • biztosítja a dolgozók, a közösség fejlődését.


Ateljesítményértékelés az iskolában dolgozó közalkalmazottakadott időszakra szóló teljesítményének mérése és értékelése,melynek célja:

 • teljesítmény minőségi fokozása

 • motiváció növelése

 • visszacsatolás az alkalmazotti munka minőségéről

 • intézményi elvárások konkretizálása

 • továbbképzési igények alapja

 • dolgozók képességeinek felismerését lehetővé teszi

 • munkaköri leírás problémáiról és azok megoldásáról információ


Eredményeifelhasználhatók:

  • a következő tanév feladatainak meghatározására,

  • intézményi stratégia kialakítására,

  • humánerőforrás, továbbképzési folyamatok tervezéséhez.

  • a pedagógusok díjazásánál figyelembe kell venni az általuk nyújtott teljesítményt,

  • meg kell keresni azt, hogy a teljesítmények miért nem érik el az elvárt szintet,

  • meg kell ítélni adott pedagógus alkalmasságát, tovább foglalkoztathatóságát (pl. szerződéses foglalkoztatásnál).


A fejlesztő-minősítő jelleg kettős alapokon nyugszik:

  • fejlesztő hatású teljesítményértékelésen

  • alkalmazotti munka minősítésén.


Értékelésirendszerrel kapcsolatos alapelvek:

Fejlesztőszándék elve:

 • az értékelés a fejlődés irányait határozza meg

 • eredményes munkát, sikeres teljesítményt ki tudja mutatni

 • egyéni teljesítmények változásait tudja nyomon követni

 • fejlessze az önértékelés igényét, és képességét

 • munkatársak véleményét közvetítse a vezetőség felé

 • elsősorban ne hibákat keressen


Minősítőszándék elve:

 • valós tényeken, adatokon alapuljon

 • objektív következtetések, egyértelmű megítélések legyenek

 • vegye figyelembe az iskolai élet specifikumait


Méltányosságelve:

 • a teljes munkatársi kör vitassa meg, hagyja jóvá az értékelési rendszert

 • adatokat, eredményeket bizalmasan kezelje

 • ne keltsen ellenérzést, ellenségeskedést a kollektíva tagjai között

 • segítsen a fejlődés lehetséges irányaiban, meghagyva az egyén szabadságát

 • egyszerű, egyértelmű, átlátható legyen az értékelés

 • legyen objektív


Kivitelezhetőségelve:

 • vegye figyelembe az értékelők terhelhetőségét

 • ne zavarja a pedagógiai folyamatokat

Sokoldalúságelve:

 • a pedagógiai munka sokszínűségének megfelelően sokrétű legyen

 • vegye figyelembe az iskolai élet összes területét


Azértékelési rendszerrel kapcsolatos elvárások:

Értékeltekfelé:

 • együttműködés

 • reális önértékelés

 • őszinte véleménynyilvánítás

 • bizalom

 • építő jellegű kritika elfogadása


Értékelőkfelé:

 • az értékelés megalapozottságát biztosítsák

 • az intézményi sajátosságokat vegyék figyelembe

 • az érintettek számára biztosítsák az adatokat

 • adjanak lehetőséget az értékeltnek a véleménye kinyilvánítására

 • adatkezelési, titoktartási szabályokat tartsák be

 • ne csak bíráljanak, hanem javasoljanak, segítsenek


Ateljesítményértékelés főbb szempontjai:

 • munkaköri ellátás minősége

 • munkakör ellátás szempontjából szükséges ismeretek

 • szakmai, gyakorlati munka

 • szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

 • munkafegyelem

 • munkavégzéssel kapcsolatos felelősségtudat és hitvallás

 • egyéb intézményi elvárások a munkakörhöz kapcsolódóan


Vezetők esetében még:

 • vezetői kompetenciák

 • vezetői munka eredményessége

 • vezetői tevékenység értékelése

Ateljesítményértékelés módszerei: kérdőívek

személyesbeszélgetés

csoportosinterjú

óralátogatás

írásosfeljegyzés, dokumentálás


Ateljesítményértékelés- minősítés pontozása:


Az egyes szempontokértékelésekor adható pontszámokat a Kjt. 40.§ (7.) bekezdés, a138/1992. X. 8. kormányrendelet 8.§ (1.) bekezdése határozzameg:

Kiemelkedő minősítés 3 pont

Megfelelő minősítés 2 pont

Kevéssé megfelelő minősítés 1 pont

Nem megfelelő minősítés 0 pont


A minősítés a munkáltatóijogkör gyakorlójának feladata. A minősítést minősítési lapalkalmazásával kell elvégezni. Aminősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásbanindokolni köteles.

Aminősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladataiellátásának megítélése,az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyitulajdonságok értékelése,továbbá a szakmai fejlődés elősegítése. 

Ateljesítményértékelés- minősítés eredménye:


Kiválóan alkalmas 80-100 %

Alkalmas 60- 79 %

Kevéssé alkalmas 30- 59 %

Alkalmatlan 0- 29 %


A közalkalmazottminősítése csak alkalmatlan lehet, ha legalább egy minősítésiszempontra nulla pontot kapott. A dolgozó alkalmasságánakmegítélését írásos indoklás egészíti ki.


Ateljesítményértékelés- minősítés összefoglaló táblázata:

Értékelt

Értékelő, team

Minősítő

Módszer

Gyakoriság

Igazgatóhelyettes

Gazdasági vezető

Igazgató

Értékelési megbízott

Igazgató

Önértékelés

Felettes értékelés

Minősítés

2 éventeAdatgyűjtés

Megfigyelés

Ellenőrzés

Évente

Középvezetők

Igazgatóhelyettes

Értékelési megbízott

Igazgató

Önértékelés

Felettes értékelés

Minősítés

2 éventeAdatgyűjtés

Megfigyelés

Ellenőrzés

Évente

Pedagógusok

Igazgatóhelyettes

Értékelési megbízott

Munkaközösség vezető

Igazgató

Önértékelés

Felettes értékelés

Minősítés

3 éventeAdatgyűjtés

Megfigyelés

Ellenőrzés

Évente

Nem pedagógus alkalmazottak

Igazgatóhelyettes

Értékelési megbízott

Gazdasági vezető

Igazgató

Önértékelés

Felettes értékelés

Minősítés

3 éventeAdatgyűjtés

Megfigyelés

Ellenőrzés

Évente


Sikeresség:

 • vezetői elkötelezettség

 • tisztázott célok, elfogadott értékelési szempontok

 • szervezeti kultúrához rugalmasan alkalmazkodó értékelés

 • hatékony ellenőrző, adminisztrációs tevékenység

Az adott tanévteljesítményértékelés eljárásrendje elkészítésénekhatárideje: szeptember 20.


Értékelésbenrésztvevők és feladatkörük:


Értékelésifelelős: igazgató, vagy az általa kijelölt igazgatóhelyettes

Feladata:

 • adott év értékelési eljárásrendjének kidolgozása

 • értékelő team összeállítása

 • vizsgálat egységességének, törvényességének, tisztességének biztosítása

 • összesítések elkészítése az értékelési ciklus végén


Értékelőteam: adott tanévben erre megbízást kapott vezetők,középvezetők

Feladata:

 • óra és foglalkozáslátogatások

 • azt követő megbeszélések

 • értékelés adminisztratív tevékenységének elvégzése

 • pedagógus teljesítményére vonatkozó információk összegyűjtése


Értékeltalkalmazottak:

 • minden értékelési ciklus végén szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapnak az összesített eredményekről

 • önértékelést végez

 • értékelési beszélgetés keretében hangot adhat véleményének, tanácsot, segítséget kérhet

 • az adatgyűjtő lapokat folyamatosan tölti

 • panaszt tehet az értékelési felelősnél az értékelés bármely aspektusával kapcsolatban


Tantestület:tantestületi döntés keretében, többségi szavazássalmódosíthatja jelen szabályzatot

tájékoztatást kap ciklusonként


Azértékelés kiterjed a:

- vezetői feladatokat ellátókra: igazgatóhelyettes

munkaközösség vezetők

minőségügyi vezető

gazdasági vezető

-az intézményben pedagógus munkakörbenfoglalkoztatottakra

tanítók

tanárok

napközisnevelők

- pedagógusok munkáját segítő munkatársakra

logopédus

(pszichológus)

könyvtáros

- nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra

gondnok

konyhások

takarítók

adminisztratív, gazdasági dolgozók

egyébmunkakörben foglalkoztatottak


Eljárásiszabályok, szempontok:

 • az értékelési rendszer működésére jelen szabályzatban megfogalmazott elvek, módszerek, eszközök alapján történik

 • az adatgyűjtés csak a szabályzatban leírt területekről lehetséges

 • az értékelési szabályzatot az iskola dolgozói érvényesítik

 • törvénymódosítás, egyéni ill. tantestületi kezdeményezés esetén többségi szavazással módosítható

 • az alkalmazotti önértékelés útmutató az értékelést végző felettes felé

 • a végső értékelés- minősítés meghozatalát csak az értékelési felelős végezheti

 • az adatok kezelése bizalmas, az értékelési felelősön, igazgatón és helyetteseken túl senki sem férhet hozzá

 • az alkalmazottak kötelesek saját eredményeiket is bizalmasan kezelni

 • az értékelt dolgozó írásbeli panasszal élhet az értékelési felelősnél az értékelés bármely aspektusával kapcsolatban, ebben az esetben az értékelési felelős a panasz elbírálására köteles bizottságot felállítani, az igazgatóval egyeztetve


Azértékelő- minősítő dokumentum elhelyezésre kerül a dolgozószemélyi anyagában. Az intézmény a dokumentumokat az iratkezelésiszabályzat szerint kezeli, s a pedagógus legközelebbi értékeléséig– két évig- megőrzi, azután átvételi elismervény ellenébena dolgozónak átadja, vagy a dolgozó kéréséreiratmegsemmisítővel megsemmisíti.


Betekintésa minősítési nyilvántartásba

Amunkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba - azérintetten kívül - a következők jogosultak betekinteni,illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabálybanmeghatározott feladataik ellátása céljából:

a) aközalkalmazott felettese,

b) aminősítést végző vezető,

c)feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzéstvégző szerv,

d) a fegyelmieljárást lefolytató testület vagy személy,

e) munkaügyi,polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,

f) aközalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozóhatóság, az ügyész és a bíróság,

g) aszemélyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokatellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörénbelül,

h) azadóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és azegészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgálószerv és a munkavédelmi szerv.


Jogorvoslatilehetőség:


Aközalkalmazott a minősítés hibás, vagy valótlanténymegállapításának, személyiségi jogát sértőmegállapításának megsemmisítését a minősítéstől számított30 napon belül kérheti.


Ateljesítményértékelés- minősítés jogkövetkezményei:

Ha aközalkalmazott teljesítményértékelése alkalmatlan minősítésselzárul, úgy a munkáltatói jogkör gyakorlója élhet a Kjt. 30. §(1.) bekezdésének c./ pontjában leírt felmentési jogával, és aközalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát munkáltatóifelmentéssel megszüntetheti.

A138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 15/A paragrafusának értelmébennem kaphat kiegészítő illetményt az értékelést követőtanévben az, akinek teljesítményértékelése a kevésséalkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárul.


Vezetőbeosztású pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai:

A vezetőszervezési, irányítási munkájára vonatkozóteljesítménykövetelményeket és az elért eredményeket amellékletben szereplő táblázatok tartalmazzák.

Az értékelés 0-3pontig terjedhet, ahol a nagyobb érték a jobb teljesítményt, jobbértékelést jelenti.

Az átlagok kéttizedes megadással szerepelnek.


I. A vezetőáltal irányított szervezet munkájának színvonala

II. A vezetőáltal irányított szervezet munkavégzésének szervezése

 1. Az intézmény szakmai irányítása

 • Az intézményi minőségirányítási program milyensége

 • Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának milyensége, (felülvizsgált)

 • Az intézmény házirendje (felülvizsgálat, közzététel)

 • Az intézmény pedagógiai programjának milyensége

 • Az éves munkaterv kidolgozottsága, megalapozottsága

 1. Beosztottak irányítása, vezetése

 • Alkalmazotti értekezletek száma

 • Nevelőtestületi értekezletek száma

 • A pedagógus esélyegyenlőségi tervben foglaltak érvényre juttatása

 • A munkaköri leírások aktualizálása

3. Az ellenőrzés, értékelés, ösztönzés megjelenése avezetésben

 • Intézmény (pénzügy-gazdálkodási) belső ellenőrzése

 • Intézményben a FEUVE (folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) rendszer működtetése

 • A dolgozók teljesítményértékelési rendszerének működtetése

 • Az intézmény önértékelési rendszerének kialakítása és működtetése

 • A pedagógusok minőségirányítási program szerinti célok irányába történő ösztönzése

 • Ösztönző jutalmazási és juttatási eszközök alkalmazása a vezetésben

 • Óralátogatások száma

 • Szóbeli beszámoltatás, értékelés mennyisége


 1. A tárgyi feltételek javítása érdekében végzett tevékenység

  • A rendelkezésre álló fejlesztési keretek során kedvező beszerzési források felkutatása, árajánlatkérések

  • Támogatók keresése (vállalkozók, magánszemélyek, alapítványok)

  • Pályázati lehetőségek felkutatása

  • A pályázati tevékenységben való részvétel

  • Fejlesztési igények jelzése a költségvetési tervezés során

 2. A minőségirányítási programban meghatározott partnerekkel való kapcsolat

 • Fenntartóval való együttműködés

 • Az intézményben alkalmazottakkal való kapcsolat

 • A tanulókkal való kapcsolat

 • A szülőkkel való kapcsolat

 • Azokkal az intézményekkel való kapcsolat, melyekből jönnek a leendő tanulók

 • Azokkal az intézményekkel való kapcsolat, melyekbe továbblépnek a végzős tanulók

 • Egyéb intézményekkel való kapcsolat

 1. Az intézmény menedzselése

 • Az intézmény népszerűségét növelő rendezvények száma

 • Az intézmény programjainak, sikereinek médiában való szereplésének száma, jelentősége

 • Az intézmény honlapjának részletezettsége, naprakészsége

 • Versenyek, pályázatok szervezése (területi/városkörnyéki/városi/megyei/régiós/országos

 1. A vezetői személyiség jellemzői

 • Rátermettség

 • Kezdeményezőkészség

 • Konfliktuskezelési képesség


Pedagógusokteljesítményértékelésének szempontjai


A pedagógusokmunkájára vonatkozó teljesítménykövetelményeket és az elérteredményeket a mellékletben szereplő táblázatok tartalmazzák.

Az értékelés 0-3pontig terjedhet, ahol a nagyobb érték a jobb teljesítményt, jobbértékelést jelenti.

Az átlagok kéttizedes megadással szerepelnek.


1. Szakmaiismeretek

 • A szakmai végzettség

 • Szakmai ismeretek alkalmazása

 • Szakmai ismeretek továbbadása, megosztása

 • Bevált pedagógiai módszerek továbbadása

 • Új pedagógiai módszerek alkalmazása továbbadása

 • Új pedagógiai módszerek továbbadása

 • Szakmai ismeretek bővítése

 • A továbbképzéshez való viszony

2.Végzett szakmai, gyakorlati munka

I.Az órák szerkezete, felépítése

 • A tanórák célkitűzése

 • Adott órai tananyag mennyisége

 • A tanórák információ tartalma több a könyvnél

 • Az órák felépítése, tartalma megfelelt a tananyag szintjének

 • Az órák felépítése, tartalma megfelelt a tanulók életkori sajátosságainak

 • A tanórák elérték céljukat

 • Az óra végén az összefoglalás megtörtént

II.Az órákon használt eszközök, módszerek

 • Az órákon használt munkaformák (csoportmunka, páros munka, egyéni munka, osztálymunka) változatossága

 • Az oktatási módszerek (közlés, előadás, bemutatás, megfigyelés, kísérlet, játék stb.) változatossága

 • Az információátadás érthetősége

 • Az információátadás rendezettsége

 • A lényeges információ kiemelése

 • Példák alkalmazása

 • Gyakorlat bemutatása, alkalmazása

 • Szemléltető eszközök használata

 • Alkalmazott eszközök (szemléltető eszközök, kellékek) kezelésének szakszerűsége

 • Differenciál

III.Tanulók tanórán való magatartása, hozzáállása

 • A tanulók érdeklődése

 • A tanulók figyelme

 • A tanulók tanórán való részvétele

 • A tanulók órai szereplése

 • A tanulók füzeteinek rendezettsége, tanulást segítő funkciója

IV.A pedagógus viselkedése, magatartása

 • A pedagógus mimikája

 • A pedagógus gesztikulációja

 • Alkalmazott előadásmód

 • Az információközlése

 • A beszéd színvonala a tanulók értelmi szintjéhez viszonyítva

 • Az alkalmazott fegyelmező eszközök

 • Az alkalmazott fegyelmező eszközök hatása

 • A tanulók motiválása

V.Egyéb

 • Az óraterv és a megtartott óra egymással való összhangja

 • A pedagógus óratervének megfelelősége

3.Szakmaimunkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

I.Agyermekekkel kapcsolatos problémamegoldás

 • A szabályok gyermekekkel való betartatására irányuló tevékenység

 • Konfliktuskezelő tevékenység a gyermekekkel

II.A szülőkkel kapcsolatos problémamegoldás

 • A szülőkhöz való hozzáállás

 • Konfliktuskezelési tevékenység szülőkkel

III.A pedagógusokkal összefüggő problémakezelés

 • Konfliktuskezelési tevékenység kollégákkal

 • Probléma megoldás és kezelés az általános, pedagógustól is függő szakmai problémák területén

4.A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

1.A pedagógiai elhivatottság

 • Az oktatáshoz és a gyermekekhez való hozzáállás

 • A házirend betartása

 • Adminisztrációs feladatok ellátása (napló, munkaidő-nyilvántartás, szülők írásbeli tájékoztatása stb.)

II.A felelősség és hivatástudat megjelenése a tanulókkal valóviszonyban

 • A gyermekekkel való bánásmód

 • A gyermekekkel való együttműködési készség

 • A tanulók felé megnyilvánuló segítőkészség, tájékoztatási tevékenység

III.A felelősség és hivatástudat megjelenése szülőkkel kapcsolatosviszonyban

 • A szülőkkel való együttműködési készség

 • A szülők felé megnyilvánuló segítőkészség, tájékoztatási tevékenység

IV.A felelősség és hivatástudat megjelenése a kollégákkalkapcsolatos viszonyban

 • Együttműködési készség

 • Segítőkészség

5.Munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

1.Pontosság

 • Munkaidő kezdete szerinti megjelenés

 • Feladatok határidőre történő elvégzése

 • Közreműködés a pedagógus közösséget érintő határidős feladatokban, az ott vállalt tevékenységek időben történő elvégzése

II.Szorgalom, igyekezet

 • Az intézmény belső szabályzatainak előkészítésében, felülvizsgálatában való önkéntes részvétel

 • Kezdeményezőkészség a szakmai tevékenységre

 • Részvétel a szakmai tevékenység ellátásban

 • Önként vállalt feladatok (osztályfőnökség, speciális feladatok, szervezés stb.) mennyisége

 • Részvétel a nevelőtestületi döntés előkészítésében

 • Részvétel a nevelőtestületi döntés, tanév helyi rendjében meghatározott események végrehajtásban, lebonyolításában

 • Részvétel a tanév helyi rendjében meghatározott eseményekhez kapcsolódó szervezési feladatokban

 • Kezdeményezőkészség megnyilvánulása

 • A pályázati tevékenységben való részvétel

III.Tehetség-gondozási, felzárkóztatási tevékenység

 • Tehetség-gondozási tevékenység

 • Tanulmányi versennyel kapcsolatos tevékenység

 • Korrepetálási, felzárkóztatási tevékenység

IV.A tanórán kívüli foglalkozások

 • A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel mennyisége

 • A tanórán kívüli foglalkozások minősége

 • Tanórán kívüli foglalkozások száma

V.Intézményi imázs erősítésével kapcsolatos tevékenység

 • Viselkedés, életvitel

 • Az intézmény képviseletekor tanúsított magatartás

 • Az iskola imázsát növelő tevékenység a tanulók fejlesztésén keresztül

 • Az iskola imázsát növelő tevékenység a saját, önálló tevékenységén keresztül

6.Egyéb szempontok

I.Integrációs támogatási rendszerben ellátott feladatok

 • Közreműködés az integrációs pedagógiai rendszer megvalósítására létrehozott intézményi munkacsoport munkájában

 • Közreműködés az integrációs támogatási rendszerrel összefüggő módszertani adaptációt segítő munkacsoport munkájában

 • Részvétel olyan továbbképzéseken, amely az érintett gyermekek, tanulók felkészítéséhez szükséges

 • Az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítését szolgáló tevékenység segítése

 • Az érintett tanulók nevelésének-oktatásának egyéni fejlesztési terv szerinti végzése, ennek keretei között a tanuló teljesítményének rendszeres értékelése

 • A regionális szakmai műhely tevékenységének segítése

 • Az érintett tanulók középfokú iskolai továbbhaladásának segítése


Azosztályfőnöki munka értékelése – osztályfőnöki megbízásesetén

 • A pedagógus-tanuló viszony

 • A szóbeli fegyelmezés eredményessége

 • Írásbeli fegyelmezés gyakorisága

 • A tanulók motiválása (érdeklődésének felkeltése)

 • A motiválásra használt eszközök

 • Közös programok száma

 • Közös programok sikere

 • Osztályközösség erősítő tevékenysége


Nempedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésénekszempontjai


A nempedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkájáravonatkozó teljesítménykövetelményeket és az elért eredményeketa mellékletben szereplő táblázatok tartalmazzák.

Azértékelés 0-3 pontig terjedhet, ahol a nagyobb érték a jobbteljesítményt, jobb értékelést jelenti.

Azátlagok két tizedes megadással szerepelnek.


1.Szakmai ismeretek

 • A szakmai végzettség (szakképzettség)

 • A szakmai tevékenységhez szükséges tapasztalat, jártasság

 • A továbbképzéshez való viszony

2. Végzettszakmai, gyakorlati munka

 • A feladatok munkaköri leírás szerinti ellátása

 • Részvétel a szakterültéhez kapcsolódó döntés előkészítésben

 • Részvétel a szakterületéhez kapcsolódó döntés végrehajtásban

 • Részvétel a munkaköréhez kapcsolódó egyes szervezési feladatokban

3. Szakmaimunkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

 • Általános probléma megoldó készség

 • A nem pedagógus kollégákkal való együttműködési készség

 • A nem pedagógus kollégák iránt megnyilvánuló segítőkészség

 • A tanulókkal való együttműködési készsége, a tanulók elé megnyilvánuló magatartása

 • A szülőkkel való együttműködési készség

 • A vezetővel való együttműködési készség

 • A pedagógusokkal való együttműködési készség


4. Munkavégzésselkapcsolatos felelősség és hivatástudat

 • A munkavégzés során tanúsított odaadása

 • Szakmai elhivatottsága

 • Felelősségérzet

5. Munkavégzésselkapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

 • A munkavégzés során tanúsított pontossága (határidős feladatok ellátása)

 • A munkavégzés során tanúsított precízsége

 • A pedagógus munkáját segítő tevékenység

 • A rendezvények előkészületi, lebonyolítási, ill. befejezési munkálataiban való részvétel

 • Pályázati tevékenység szakmai előkészítésében, lebonyolításában való részvétel

 • Kezdeményezőkészség

6.Egyéb szempontok

 • Aktuális munkatervek, fenntartó és vezetők által meghatározott feladatok ellátása


Aminőségirányítási program és egyéb intézményi dokumentumokkapcsolata


Aminőségirányítási programban meghatározott minőségcélokvégrehajtása érdekében biztosítani kell az Intézmény belsőszabályzatainak minőségcélokkal való összehangolását.


Aminőségirányítási program szempontjából a minőségcélokmegvalósítására hatással lévő belső szabályok különösen akövetkezők:

-Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata,

-Közalkalmazotti Szabályzat (ösztönzési rendszer),

-Pedagógiai program,

-Munkaköri leírások,

-Éves munkaterv,

- Költségvetési és beszámolási szabályzat.Aminőségirányítási program nyilvánossága

Aziskola minőségirányítási programja nyilvános, minden érdeklődőszámára megtekinthető.

Akeletkezett adatokat az Intézmény Iratkezelési szabályzatábanrögzítettek szerint meg kell őrizni.

Aminőségirányítási program teljes dokumentációját hozzáférhetőmódon meg kell őrizni az

-intézményvezetőnél, valamint

- azIntézmény könyvtárában.

A minőségirányításiprogram végrehajtásának évenkénti értékelését szintén közzékell tenni.


A minőségirányításiprogram módosítása

A minőségirányítási program módosítása csak a nevelőtestületelfogadásával, az iskolai szülői szervezet, és adiákönkormányzat véleményének kikérésével és a fenntartójóváhagyásával lehetséges.

A minőségirányítási program módosítását kezdeményezheti:

-az iskola fenntartója,

-az iskola igazgatója,

Többségi szavazást követően: - a nevelőtestület,

- az iskolai szülői szervezet

A minőségirányítási programelfogadása és jóváhagyása

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola minőségirányításiprogramját az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján anevelőtestület 2007. március 26-án fogadta el. Átdolgozását 2011. augusztus 29.-én.

Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerintvéleményezési jogot gyakorol a diákönkormányzat és a szülőiszervezet.

Az átdolgozottminőségirányítási program az intézmény fenntartójánakjóváhagyásával lép hatályba.

Kelt:Budapest, 2011. augusztus 29.

Igazgató

1. számú melléklet


Azintézmény minőségcéljaiMinőségcél

Sikerkritérium

Indikátor

Feladat

Idő

Oktatás minőségével közvetlen kapcsolatban lévő minőségcélok

Környezet elvárásainak megfelelő oktatás szervezése

- Az elégedettségi szint növelése,

- A kérdőíveken, felméréseken szereplő partneri igények és a valós helyzet közeledése.

- Helyzetfelmérés,

- Írásbeli felmérések,

- Kérdőívek.

A a fenntartói elvárások szem előtt tartása,

- igényfelmérés a tanulók, illetve a szülők körében stb.

- Választható tantárgyakra, szakkörökre való jelentkezés jogszabályban meghatározott határideje,

- Nagyobb volumenű változtatások esetében 3 év.

Az oktatás színvonala emelkedjen.


- Felzárkóztató oktatással a gyengébb tanulók eredményeinek növelése.

Tehetséggondozás

- Felzárkóztató oktatás megszervezése.

-Kiemelkedő képességű tanulókkal való foglalkozás

- Felzárkóztató oktatás biztosítása.

Képességfejlesztés biztosítása

Folyamatosan

Az alapkészségek folyamatos fejlesztése

- A központi és helyi felmérések eredményei javuló tendenciát mutassanak.

- Az alapkészségek elsajátításához új korszerű módszerek megkeresése,

- Az alapkészségek elsajátításában problémás gyermekek kiszűrése.

- Korszerű oktatási eszközök alkalmazása

- A gyengébb alapkészségű gyermekekre fokozott figyelem fordítás.

Folyamatosan

A nyelvoktatás színvonalának emelése

- A tanterv szerint oktatott nyelvek számának megtartása,

- Nyelvismerettel kapcsolatos versenyeken, tanulmányi versenyeken való sikeres részvétel.

-Tanórán kívüli idegen nyelv tanulási lehetőségének biztosítása

- Igényfelmérés a tanulni kívánt nyelvekről,

- Igényfelmérés a tanórán kívüli foglalkozás keretében oktatandó nyelvekre vonatkozó igényekről.


- A nyelvoktatás megszervezése, képzett pedagógusokkal,

- A tanórán kívüli oktatások megszervezése,

- Idegen-nyelv tanulmányi versenyeken való részvétel.

- Folyamatos.

A továbbtanulási esélyek növelése.

A továbbtanulásra jelentkezett és felvételt nyert tanulók száma és aránya.

- Továbbtanulásra való szándék felmérés,

- Felvételire előkészítő oktatásra való igény felmérés.

- Felvételi előkészítő oktatások megszervezése igény szerint.

Folyamatosan
A pedagógusokhoz közvetlenül kapcsolódó minőségcélok

Növekvő képzettségű pedagógus munkaerő biztosítása.

Teljesített továbbképzési program és beiskolázási terv.

- Javuló szakos ellátottság,

- A többdiplomások arányának emelkedése.

- Továbbképzési lehetőségek biztosítása.

Folyamatos

Az oktatásban alkalmazott módszertanok sokszínűsége.

- Különféle módszertan hatékony alkalmazása különösen a nehézséget jelentő alapkézségek oktatásánál, fejlesztésénél,

- A pedagógusok módszertan választásának változása,

- A módszertanról történő beszámolók, ismertetők a kollégák között.

- Módszertani képzéseken való részvétel,

- Módszertannal kapcsolatos megbeszélésen, tájékoztatón való részvétel.

- Minél több pedagógus módszertani képzése,

- A tapasztalatok megbeszélése szervezett

formában.

- Folyamatos.

A pedagógusok problémakezelő és -megoldó készségének javítása.

- Több sikeresen kezelt probléma,

- Kevesebb gyermekre kiszabott fegyelmi intézkedés.

- Megfelelő tájékoztatás és folyamatos nevelő munka.

- Pedagógusok képzése,

- Megfelelő programok szervezése a gyermekek számára, a gyermekek figyelmének lekötése, pozitív irányba való terelése.

- Folyamatos.

Az alapvető erkölcsi, etikai normák közvetítése.

- Kevesebb negatív, több pozitív visszajelzés a tanulói viselkedéssel kapcsolatban.

- A környezet jelzései, pedagógusok észrevételei az intézmény tanulóinak viselkedésére vonatkozóan.

- A nevelők egységes elgondolásának megteremtése az erkölcs, etika területén.

- Folyamatos.

Az intézmény jó hírnevének megtartása, növelése.

- Az intézmény népszerűségének növekedése.

- Sikeres rendezvények szervezése,

- A versenyeken való eredményes részvétel.


Népszerűsítést szolgáló

- rendezvények szervezése,

- versenyeken való részvétel.

- Folyamatos.

Az intézmény általános megítéléséhez és működéséhez kapcsolódó minőségcélok

Az intézményi szabályozottság megteremtése (működési, szakmai és gazdálkodási területen is).

- Az intézmény működése szabályozottan történik,

- Az intézmény dolgozói ismerik a feladatukat, felelősségüket.

- A hiányzó szabályzatok száma,

- A felülvizsgálandó szabályzatok száma,

- A feladatát pontosan nem ismerő dolgozók száma.

- A meglévő szabályok felülvizsgálata,

- A hiányzó szabályzatok listájának összeállítása,

- A szabályzatok elkészítéséhez szükséges információk beszerzése,

- A szabályzatok megfogalmazása.

- 2 éven belül.

Nyitottság a partnerek felé, széles nyilvánosság biztosítása.

- Több elégedett partner,

- Az igényekhez jobban igazodó intézményi működés, szervezés.

- Partnerek száma,

- Nyilvános fórumok száma.

- A partnerekkel való kapcsolattartás,

- A partnerkapcsolatok bővítése.

- 2 év.

Nemzetközi kapcsolatok bővítése.

- Diákcsere program, levelezések, közös programok

- Nemzetközi kapcsolatokból származó eszközökkel való gazdagodás (pénzügyi támogatás, tárgyi eszközök).

- Cserekapcsolatok száma,

- A nemzetközi programokra jelentkezők száma.

- A meglévő kapcsolatok ápolása,

- Új nemzetközi kapcsolatok keresése.

- 1 év.

A könyvtár fejlesztése.

- A könyvtárhasználók számának növekedése,

- A könyvtári dokumentumok oktatási célra való hasznosíthatóságának javulása.

- Könyvtári könyvek száma,

- Programok db-száma,

- Könyvtárlátogatók száma,

- 1 könyvtárlátogatóra jutó kölcsönzött könyvek száma.

- A könyvtár dokumentum állományának felmérése,

- A könyvtár fejlesztésére vonatozó források felkutatása,

- A könyvtár dokumentumállományának bővítése,

- A könyvtár megismertetése, népszerűsítése.

- 3 év

Az informatikai háttér fejlesztése.

- Informatikával érintkező, foglalkozók arányának emelkedése,

- Megfelelő géppark rendelkezésre állása az oktatáshoz és a szakköri tevékenységhez.

- Számítógépes oktatásban résztvevők arányának emelkedése,

- Számítógép hálózat minőségi és mennyiségi szintje.

- A számítógép-használat rendjének meghatározása,

- A számítógép-park fejlesztése, az avult gépek cseréje.

- 3 év.

Igényes szabadidős tevékenységek megszervezése, biztosítása.

- A partnerektől érkezett észrevételekben az elégedettség növekedése a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatban.

- Szabadidős tevékenységgel kapcsolatos felmérések,

- Versenyeken való részvétel száma.


- Felmérések megszervezése, kiértékelése,

- Szabadidős tevékenység szervezés.

- 2 év.

Az információs rendszer folyamatos fejlesztése, hatékonyságának növelése, szélesebb hozzáférési lehetőség biztosítása.

- Az intézmény megjelenése a nyilvánosság előtt,

- Széleskörű információ biztosítása az intézmény gyermekei számára.

- Megjelenés a sajtóban,

plakátokon, egyéb médiában,

- A gyermekek tájékoztatásai.

-Aktualizált honlap

- A média eszközök igénybevétele,

- A gyermekek tájékoztatása szóban és írásban,

- Honlap készítése és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala.

- Folyamatos.


2. számú melléklet


Vezetésifeladatok


Aminőségirányítási programban meghatározottak érvényre jutásaérdekében a következő vezetői feladatokat kell ellátni:


Vezetési feladat megnevezése

A feladat ellátásáért felelős személy megnevezése

Határidő

Minőségirányítási csoport létrehozásának kezdeményezése

Intézményvezető

Tanévenként szeptember

Minőségirányítási vezető megbízása

Intézményvezető

Tanévenként szeptember

Intézkedési terv meghatározása adott évre

Intézményvezető és minőségirányítási vezető

Az adott tanév

szept. 20.

Az intézmény belső szabályainak áttekintése a minőségirányítási programra tekintettel

Intézményvezető, minőségirányítási vezető

folyamatos

Tervezési feladatok meghatározása

Intézményvezető, minőségirányítási vezető

Tanév vége

Tervezési feladatok ellátásának irányítása

Intézményvezető

folyamatos

Mérési feladatok ellátásának irányítása

Intézményvezető

folyamatos

Mérési rendszer kidolgozása

Intézményvezető, minőségirányítási vezető

Előírások szerint

Értékelési feladatok ellátásának irányítása

Intézményvezető

minőségirányítási vezető

folyamatos

Értékelési rendszer kidolgozása és működtetése

Intézményvezető, minőségirányítási vezető

Előírások szerint


3. számú melléklet

Atervezési folyamatok


Dokumentum

Dokumentummal kapcsolatos

feladatok

A dokumentum

tartalma

Határidők

A dokumentum

viszonya más

dokumentumhoz

A/ Szakmai tervezési feladatok

A.1. Minőségirányítással kapcsolatos tervezési feladatok

Minőségirányítási program.

- Minőségirányítási program elkészítése, az abban foglaltak érdekében intézkedések tétele.

- Jogszabály szerint meghatározott tartalmi elemek, melyek figyelembe veszik az intézmény helyzetét.

- Felülvizsgálati időt jogszabály határozza meg .


1. Alapját a következők képezik:

- Önkormányzati minőségirányítási program,

- Helyzetfelmérések.

2. Alapjául szolgál szinte valamennyi más folyamatnak.

Minőségnyilatkozat.

- A minőségirányítási program részeként kerül meghatározásra.

Az intézmény törekvéseit, szándékát rögzíti, figyelembe véve a partneri elvárásokat.

Jogszabály határozza meg

Ua.

Éves intézményi minőségcél meghatározása.

- Az intézmény minőségirányítási programjában meghatározott célok adott évre való konkrét lebontása.

A dokumentumnak tartalmaznia kell:

- a konkrét célokat,

- az ellátandó feladatokat,

- felelősöket,

- mérési eszközöket (indikátorokat),

- az elérendő eredményeket

(sikerkritériumokat),

- határidőket.

- Tanévnyitó értekezlet.

1. Alapját a következők képezik:

- Intézményi minőségirányítási program, az abban meghatározott minőségcélok,

- Az előző évi minőségcélok és az elért eredmények értékelése.

2. Alapjául szolgál az adott évi minőségirányítási

tevékenységeknek.

A.2. A pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos szakmai feladatok

Pedagógiai

program.

- Felülvizsgálat a minőségirányítási program figyelembevételével.

Tartalma:

- jogszabály szerint meghatározott.

- Jogszabály szerint, illetve szükség esetén.

1. Alapját a következők képezik:

- Központi előírások,

- Minőségirányítási program,

2. Alapját képezi

- A helyi tanterv megalkotásának,

- Az oktatási, nevelési tevékenységnek.

Helyi tanterv.

- Felülvizsgálat a minőségirányítási programmal való harmonizáció szerint.

Tartalma:

- jogszabály szerint meghatározott.

- Jogszabály szerint, illetve szükség szerint.

1. Alapját képezik:

- Nemzeti Alaptanterv,

- pedagógiai program,

2. Alapjául szolgál:

- a tanév helyi rendjének megállapításához,

- a tantárgyfelosztásnak.

Pedagógiai éves munkatervek.

- Elkészíti az intézményvezető, jóváhagyja a nevelőtestület.

Tartalma:

- feladatok,

- felelősök,

- határidő,

- egyéb.

- Tanévnyitó értekezleten.

1. Alapját képezik:

- a pedagógiai program,

- a helyi tanterv,

- a IMIP,

- éves minőségcélok.

2. Alapjául szolgál:

- az intézmény egyéb szervezeteinek éves munkatervei kialakításához.

Intézmény egyéb szervezeteinek éves munkatervei (szülői munkaközösség, stb.).

- A szervezet vezetője.

- Tartalma:

a szervezet működési rendjét szabályozó dokumentumban.

- A szervezet működési rendjét szabályozó dokumentumban.

1. Alapjául szolgál:

- éves munkaterv.

2. Alapjául szolgál:

- az adott szervezet éves működésének.

A.3. A pedagógusok továbbképzésével, képzésével kapcsolatos szakmai feladatok

Továbbképzési program.

- Továbbképzési program részletes elkészítése, felülvizsgálata.

Tartalma:

- jogszabály szerint meghatározott tartalom, a minőségirányítási célok figyelembevétele.

- 7 évenként, illetve szükség esetén (ha módosítani kell).

1. Alapját képezik:

- a IMIP célkitűzései,

- pedagógiai program, valamint

- a helyi tanterv.

2. Alapjául szolgál:

- az éves beiskolázási tervnek.

Éves beiskolázási terv.

- A dokumentum évenkénti elkészítése.

Tartalma:

- jogszabály szerint meghatározott tartalom, valamint az éves minőségcélok figyelembevétele.

- Évente.

1. Alapját a következők képezik:

- továbbképzési program,

- éves minőségcélok.

B/ Biztonságos intézményüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok

Tűzvédelmi oktatás és tevékenység tervezése.

A dokumentum évenkénti elkészítése.

Tartalma: tűzvédelmi szabályzat szerint.

Évente, illetve a tűzvédelmi szabályzat szerint.

-

Munkavédelmi oktatás és munkavédelmi tevékenység.

A dokumentum évenkénti elkészítése.

Tartalma: munkavédelmi szabályzat szerint.

Évente, illetve a munkavédelmi szabályzat szerint.

-

Balesetvédelmi oktatás és tevékenység.

A dokumentum évenkénti elkészítése.

Tartalma: munkavédelmi szabályzat szerint.

Évente, illetve a munkavédelmi szabályzat szerint.

-

C/ A Gazdálkodással kapcsolatos tervezési feladatok

Költségvetési koncepció.

- Évenként költségvetési koncepció készítése.

Tartalma:

- intézmény várható feladatai és annak kiadásai,

- jelentős változások, és annak hatásai,

- várható bevételek,

- a IMIP és az intézmény éves minőségcéljai megvalósításához szükséges kiadások.

- Évente, októberben.

1. Alapját képezi:

- az előző évi költségvetés,

- a várható teljesítési adatok,

- várható feladatváltozások,

- a IMIP.

2. Alapjául szolgál a költségvetési tervezésnek.

Költségvetési terv.

- Évenként költségvetési terv készítése szakfeladatonként, indoklással.

Tartalma:

- jogszabály szerint, valamint ezen túl a helyi információs igények kielégítése, különösen a IMIP-pel összefüggésben.

- Évente, január-február hónapban.

1. Alapját képezi:

- a költségvetési koncepció.

2. Alapjául szolgál:

- az előirányzat-felhasználási ütemtervnek, valamint a likviditási tervnek.

Előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv.

- Évente.

- Valamennyi bevétel és kiadás havi ütemezésben, legalább főbb bevétel és kiadásnemek szerinti bontásban,

- Likviditási terv havi és halmozott adatokkal.

- Évente, január-február.

1. Alapját képezi:

- az éves költségvetési terv.

2. Alapjául szolgál:

- az éves beszerzési tervnek.

Éves beszerzési terv.

- Évente.

- Külön szabályzat szerint.

- Évente, február.

1. Alapját képezi

- az előirányzat-felhasználási ütemterv.

2. Alapjául szolgál:

- a gazdálkodási tevékenységnek.

Gazdálkodási folyamatok tervezése (gazdálkodási szabályzatok).

- Évenkénti felülvizsgálat.


- Évente, legkésőbb márciusig.


D/ Ellenőrzési tevékenység tervezése

Hosszú- és középtávú ellenőrzési terv

(a pénzügyi- gazdálkodási területre).

- Ellenőrzési terv megfelelő tartalommal történő elkészítése.

- Jogszabály szerint.

- Évente.

1. Alapját képezi

- a Belső ellenőrzési kézikönyv.

1. Alapjául szolgál:

- az éves ellenőrzési tervnek.

Éves ellenőrzési terv.

- Ellenőrzési terv elkészítése.

- Jogszabály szerit.

- Évente.

1. Alapját képezi:

- a Belső ellenőrzési kézikönyv,

- a hosszú- és középtávú ellenőrzési terv.

1. Alapjául szolgál:

- az éves ellenőrzési tevékenységnek.
4.sz.mellékletA teljes körű intézményi önértékeléskorvizsgált területek

(az intézményértékelésszempontjai)A vizsgált terület megnevezése


Felelősök


 1. Az iskolavezetés tevékenységének értékelése

-Az iskola életét meghatározó belső szabályzatok

   • Megvan -e minden jogszabály által előírt szabályzat?

   • A meglévő szabályzatok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak? Az esetlegesen szükséges aktualizálásuk megtörtént-e?

  1. Az iskolavezetés ellenőrző munkájának számszerű összegzése

   • A tanév folyamán végzett ellenőrzések száma az ellenőrzési napló alapján

   • Pedagógusok munkájának ellenőrzése (Milyen területen? Hány alkalommal?)

   • Nem pedagógus dolgozók munkájának ellenőrzése (Milyen területen? Hány alkalommal?)

   • Az ellenőrzési tervben kitűzött ellenőrzések megtörténtek-e? (Az elmaradt ellenőrzések száma és aránya, oka.)

   • Az ellenőrzések során esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok kijavítása, pótlása megtörtént-e? (Ha nem, miért nem?)


Igazgató,

igazgatóhelyettes,

munkaközösség-vezető

 1. Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok

  1. A tanulólétszám adatai

   • Tanulólétszám évfolyamonként, tagozatonként

   • Tanulólétszám csökkenése vagy növekedése, ennek okai

   • Első osztályba a következő tanévre beiratkozott tanulók száma

   • Tanulócsoportok száma, tanulócsoportok átlaglétszáma

  1. Pedagógusok létszáma

   • Munkakör és beosztás szerint

   • Kor szerint

   • Nem szerint

   • Végzettség szerint

   • Az intézményből távozott pedagógusok száma, a távozás oka

   • Az intézménybe érkezett új pedagógusok száma

  1. Nem pedagógus dolgozók létszáma

   • Munkakör és beosztás szerint

   • Kor szerint

   • Nem szerint

   • Végzettség szerint

   • Az intézményből távozott dolgozók száma, a távozás oka

   • Az intézménybe érkezett új dolgozók száma


Igazgatóhelyettes,

osztályfőnökök
Igazgató

Igazgató


 1. A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása

  1. Az intézményi költségvetés legfontosabb mutatói

   • Személyi juttatások és járulékai

   • Dologi kiadások

   • Beszerzések

   • Felújítások

   • Beruházások

  1. Tárgyi feltételek jellemzői

   • Épületek, helyiségek száma, változásai

   • Berendezések változásai

   • Tantárgyi szakmai anyagok bővítése, eszközfejlesztés alakulása


Igazgató,

gazdasági vezető


 1. A tanítási-tanulási folyamat eredményességének mutatói

  1. Tanulmányi átlageredmények

   • Osztályonként

   • Évfolyamonként

   • Tantárgyanként

  1. Iskolán belüli mérések eredményei

   • Tantárgyak témazáró dolgozatainak eredményei a tanév folyamán

   • A tanulók képességvizsgálatának eredményei (első évfolyam, negyedik évfolyam, nyolcadik évfolyam)

   • Matematikai és olvasási (szövegértési) készségek mérése ( alsó tagozaton minden évfolyamon, felső tagozaton ötödik és hetedik és évfolyam,)

  1. Iskolán kívüli mérések eredményei

   • Országos kompetencia mérés eredményei

   • Esetleges más mérések eredményei

  1. Kitűnő tanulók száma és aránya

  2. Dicséretek száma a tanév végén

   • Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén

   • Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén

   • Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén

  1. Bukások száma

   • Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

   • Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

   • Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya

   • A bukások száma tantárgyanként

  1. A javító vizsgák eredményei

   • A javítóvizsgán eredményesen vizsgázott tanulók száma és aránya

   • A javítóvizsgán eredménytelenül vizsgázott tanulók száma és aránya

  1. A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei

   • Iskolán belüli versenyek eredményei

    • Iskolai versenyek száma

    • Iskolai versenyeken részt vett tanulók száma

   • Iskolán kívüli versenyek eredményei

    • Iskolán kívüli versenyek száma

    • Iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma

    • Iskolán kívüli versenyeken elért helyezések

  1. A középiskolai továbbtanulás jellemzői

   • A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, matematika)

   • Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján

    • A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya

    • A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya

    • A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya

   • Továbbtanulás iskolatípusok szerint

    • Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya

    • Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya

    • Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya

   • Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya

  1. Tanulói elégedettségmérés eredményei

  2. Szülői elégedettségmérés eredményei


Igazgatóhelyettes,

osztályfőnökök,

szaktanárok 1. A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység jellemzői

  1. Osztályközösségek fejlesztése

   • Az osztályközösség jellemzői

    • A tanulók társadalmi helyzete: gazdag, jómódú, rendezett anyagi körülmények között élő, szegény, nyomorgó tanulók száma és aránya az osztályban

    • A szülők képzettsége (apa és anya külön-külön): írástudatlan, nincs nyolc általános sem, nyolc általánossal, szakmunkás bizonyítvánnyal, érettségivel, felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők száma és aránya az osztályban

    • A család szerkezete: teljes családban, csonka családban élő tanulók száma és aránya az osztályban

    • Szülők munkaviszonya, munkaviszonyban álló, alkalmi munkákból élő, segélyekből élő, jövedelem nélkül élő szülők gyermekeinek száma és aránya az osztályban

    • Az iskola és a család kapcsolata: az iskolát támogató, az iskolával együttműködő, az iskola iránt közömbös, az iskolára a gyermeknevelést áthárító, az iskolával ellenséges családban élő tanulók száma és aránya az osztályban

    • A tanulók részvétele, aktivitása az iskolai életben: kezdeményező, aktív, együttműködő, közömbös, elutasító tanulók száma és aránya

    • A tanulók társas kapcsolatai: csoportos kapcsolatokat alakító, párkapcsolatot alakító, magányos, kirekesztett tanulók száma és aránya az osztályban

    • A tanulók viselkedéskultúrája: a szabályokat és a szokásokat ismerő és használó, ismerő, de nem használó, nem ismerő tanulók száma és aránya az osztályban

    • Tanulási zavarral, beilleszkedési nehézséggel küzdők: beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos, más fogyatékos, részképesség zavaros, beilleszkedési nehézséggel küzdő, hiperaktív tanulók száma és aránya az osztályban

   • Tanórán kívüli osztályprogramok száma a tanév folyamán, valamint az azokon résztvevő tanulók száma és aránya

   • Dicséretek és büntetések száma a tanév folyamán

    • Szaktanári dicséretek száma

    • Szaktanári dicséretet kapott tanulók száma az osztályban

    • Szaktanári figyelmeztetések száma

    • Szaktanári figyelmeztetést kapott tanulók száma az osztályban

    • Osztályfőnöki dicséretek száma

    • Osztályfőnöki dicséretet kapott tanulók száma az osztályban

    • Osztályfőnöki figyelmeztetések, intők és rovók száma

    • Osztályfőnöki figyelmeztetést, intőt és rovót kapott tanulók száma az osztályban

    • Igazgatói dicséretek száma

    • Igazgatói dicséretet kapott tanulók száma az osztályban

    • Igazgatói figyelmeztetések, intők és rovók száma

    • Igazgatói figyelmeztetést, intőt és rovót kapott tanulók száma az osztályban

   • Magatartás év végi osztályzatának átlaga

   • Szorgalom év végi osztályzatának átlaga

   • Igazolatlanul mulasztott órák száma és aránya

   • Igazolatlanul mulasztó tanulók száma és aránya

   • Szülői értekezletek száma

   • Szülői értekezleten részt vevő szülők száma és arányaOsztályfőnökök


 1. Az iskolaközösség, a diákönkormányzat fejlesztése

   • A diákönkormányzat által szervezett programok száma a tanév folyamán, valamint az azokat szervező pedagógusok és tanulók száma, illetve az azokon résztvevő pedagógusok és tanulók száma és aránya


Diákönkormányzat működését segítő nevelő

 1. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység jellemzői

  1. Hátrányos helyzetű tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  2. A bukások száma és aránya a hátrányos helyzetű tanulók között osztályonként és évfolyamonként

  3. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  4. A bukások száma és aránya a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók között osztályonként és évfolyamonként

  5. Veszélyeztetett tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  6. A bukások száma és aránya a veszélyeztetett tanulók között osztályonként és évfolyamonként

  7. Állami gondozott tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  8. Napközi otthonos tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  9. A bukások száma és aránya a napközi otthonos tanulók között osztályonként és évfolyamonként

  10. Tanulószobás tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  11. A bukások száma és aránya a tanulószobás tanulók között osztályonként és évfolyamonként

  12. Az iskolában egyszer étkező tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  13. Az iskolában háromszor étkező tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  14. Az étkezési térítési díj befizetésénél kedvezményben részesülő tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  15. Ötven százalékos normatív kedvezményben részesülő tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  16. Száz százalékos normatív kedvezményben részesülő tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  17. Önkormányzat által biztosított kedvezményben részesülő tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  18. Ingyenes tankönyvben részesülő tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  19. Gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  20. Település jegyzője által gondozásba vett tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként

  21. Gyermekjóléti szolgálat által gondozásba vett tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként


Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,

osztályfőnökök


 1. A pedagógusok felkészültsége, nevelő és oktató munkája

  1. A vezetői óralátogatások tapasztalatai

   • Óralátogatások száma

   • Az óralátogatásokon előforduló módszerek és szervezési formák gyakorisága

    • Frontális osztálymunka alkalmazásának száma

    • Csoportmunka alkalmazásának száma

    • Páros munka alkalmazásának száma

    • Egyéni munka alkalmazásának száma

    • Szemléltetés alkalmazásának száma

    • Táblai vázlat alkalmazásának száma

    • Házi feladat ellenőrzésének száma

    • Szóbeli feleltetések száma

    • Írásbeli számonkérések száma

    • A tanuló szóbeli értékelésének száma

    • Osztályozás száma

    • Hangos olvasás gyakorlásának száma

    • Szövegértés fejlesztésének száma

    • Óra végi összefoglalás száma

    • A házi feladat kijelölésének száma

  1. Tanórán kívüli foglalkozások

  • Napközt otthoni csoportok száma

  • Tanulószobás csoportok száma

  • Szakkörök és szakköri tagok száma

  • Sportköri csoportok és sportköri tanulók száma

  • Felzárkóztató foglalkozások száma és a foglalkozásokon résztvevő tanulók száma

  • Tehetséggondozó foglalkozások száma és a foglalkozásokon résztvevő tanulók száma

  1. Továbbképzésen résztvevő pedagógusok száma és aránya

  2. Továbbtanuló pedagógusok száma és aránya

  3. Az iskolai programok száma a tanév folyamán, valamint az azokat szervező pedagógusok száma, illetve az azokon résztvevő pedagógusok száma

  4. Pályázatok

  • A benyújtott pályázatok száma

  • A nyertes pályázatok száma

  • Az elnyert támogatások összege

  • A pályázatok megírásában résztvevő pedagógusok száma

  1. Iskolán kívül közéleti, társadalmi feladatot vállaló pedagógusok száma és aránya


Igazgató,

igazgatóhelyettes,

munkaközösség-vezető


A felelősök feladatai:

 • az értékeléshez szükséges adatok összegyűjtése az egyes tanévek folyamán,

 • az adatok rendszerezése, táblázatokba történő rendezése,

 • az adatok összevetése az előző évek adataival,

 • annak megállapítása, hogy a vizsgált területen sikerült-e megvalósítani az intézmény célkitűzéseit,

 • az adatoknak a nevelőtestülettel történő megismertetése.

5.sz melléklet

Összesítő a teljesítményértékelésben használt nyomtatványokhoz


Megnevezés

Szükséglet

Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására

1/a. A vezető pedagógus teljesítménykövetelménye …../…. tanévre

vezetőnként 2 db

1/b. A pedagógus teljesítménykövetelménye …./…. tanévre

pedagógusonként 2 db

1/c. A nem pedagógus teljesítménykövetelménye …./….. tanévre

nem pedagógusonként 2 db


Az egyéni teljesítményértékelések

6/a. A vezető pedagógus teljesítményértékelése …../…. tanévre

vezetőnként 2 db

6/b. A pedagógus teljesítményértékelése …./…. tanévre

pedagógusonként 2 db

6/c. A nem pedagógus teljesítményértékelése …./….. tanévre

nem pedagógusonként 2 db


Az egyéni teljesítményértékeléshez felhasználható részértékelések, információk

3/a Vezetői önértékelés /vezető értékeléséhez/

vezetőnként 1 db

3/b Pedagógus önértékelése /vezető és pedagógus értékeléséhez/

pedagógusonként 1 darab

3/c Fenntartó értékelése a vezetőről /vezető értékeléséhez/

vezetőnként 1 db

3/d Kollégák értékelése a vezetőről /vezető értékeléséhez/

kollégák száma x vezetők száma

3/e Vezetői értékelés /pedagógus értékeléséhez/

pedagógusonként 1 db

3/f Óralátogatási jegyzőkönyv /pedagógus értékeléséhez, illetve vezető értékeléséhez/

pedagógusonként min. 2 db

3/g Kolléga értékelése pedagógusról /pedagógus értékeléséhez/

pedagógusok száma x (pedagógus létszám -1)

3/h Szülői értékelés /pedagógus értékeléséhez/

1 osztályra:

osztály létszám x pedagógus

3/i Tanulói értékelés /pedagógus értékeléséhez/

1 osztályra:

osztály létszám x pedagógus

3/j tanulói tanulmányi és versenyeredmények

pedagógusonként 1 db

3/k Tanulói átlageredmények

pedagógusonként 1 db

3/l Pedagógusok által használt tanmenetek

pedagógusonként 1 db

3/m Pedagógusok továbbképzése

pedagógusonként 1 db

3/n Pedagógus szakképzettsége

pedagógusonként 1 db

3/oNem pedagógus önértékelése

alkalmazottanként 1 db

3/p Kolléga értékelése nem pedagógusról

kollégák száma x kollégák száma-1

3/q Vezetői értékelés nem pedagógusról

alkalmazottanként 1 db

3/r Gazdasági jellegű dolgozók vezetői értékelése

alkalmazottanként 1 db

3/s Titkár értékelése

alkalmazottanként 1 db

3/t Karbantartó – gondnok értékelése

karbantartóként 1 db

3/u Takarító értékelése

takarítóként 1 db


ugrás a lap tetejére


  NYITÓLAP  ISKOLÁNKRÓL  TANÁROK  DIÁKOK  ESEMÉNYEK  KAPCSOLAT  GY.I.K. 
Az oldalt készítette az SSN Consulting Kft.